Amen­dement Kosten­dek­kende evene­men­ten­leges


11 november 2021

Amendement 141/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 11 november 2021, gezien het raadsvoorstel Verordening leges 2022 d.d. 11 november 2021, kenmerk 9257654.

Constaterende dat:

 • De leges voor buitenevenementen slechts voor 49,1% kostendekkend zijn (kosten € 998.715,- en opbrengst heffingen € 490.832,-);
 • Ervaren hinder rond evenementen toeneemt, waardoor ook de behoefte aan toezicht en handhaving toeneemt;
 • Schade aan locaties van evenementen voorkomen kan worden door toezicht en handhaving;
 • Wet- en regelgeving strenger worden, waardoor het beoordelen van aanvragen en plannen meer gemeentelijke capaciteit kost (bijvoorbeeld veiligheid, leefbaarheid, mobiliteit en communicatie);
 • Begeleiding door de gemeente van organisatoren en toezicht voor, tijdens en na evenementen ook toeneemt.

Overwegende dat:

 • Door het niet kostendekkend zijn van deze leges er in wezen sprake is van een verkapte subsidie op buitenevenementen;
 • Als het college het belangrijk vindt om evenementen in de stad te stimuleren, ze hier dan expliciet een bedrag voor zou moeten reserveren en te werken met transparante subsidie, in plaats van verkapt via de legesverordening;
 • Het college aangeeft dat de hoogte van leges voor evenementen over het algemeen niet dusdanig is dat investeringsbeslissingen daarvan afhangen;
 • Middelgrote, grote en zeer grote evenementen een omvangrijkere begroting en menskracht hebben en in staat zijn om de invoering van kostendekkende leges op te vangen, maar dat het billijk is om voor de kleinschalige evenementen met een kleine begroting en beperkte menskracht nog geen kostendekkende leges te rekenen;
 • Het kostendekkend maken van evenementenleges €500.000,- ruimte schept in de algemene middelen, waarmee evenementenorganisatoren op een andere manier in hun begroting tegemoet gekomen kunnen worden, bijvoorbeeld met een subsidie voor verduurzamen;
 • De Utrechtse Vogelopvang echter met een klein deel van dit vrijkomende bedrag hun begroting structureel kan dichten, waarmee de zorg voor vogels in nood zekerder wordt, wat evenzeer van groot algemeen belang is.

Besluit:

 • De leges voor buitenevenementen meer kostendekkend te maken door beslispunt 1d aan het raadsvoorstel Verordening leges 2022 d.d. 11 november 2021, kenmerk 9257654, toe te voegen:

“De tarieven in artikel 8 van Programma IV beheer openbare ruimte op pagina 22/23 van de Verordening leges 2022 als volgt aan te passen:

- artikel 8.1 b (middelgroot evenement) verdubbelen

- artikel 8.1 c (groot evenement) verdubbelen

- artikel 8.1 d (zeer grootschalig evenement) verdubbelen

- artikel 8.2. (geluidsmeting bij een evenement) verdubbelen

-N.B.: artikel 8.1. a (kleinschalig evenement): tarief zoals in de verordening handhaven.”

 • De meeropbrengst van € 500.000,- te besteden aan:

a) een subsidieregeling voor duurzame evenementen en festivals. (€ 225.000,-)

b) versterken van de afdeling VTH om toezicht en handhaving op de impact van evenementen op hun directe omgeving te intensiveren (€ 225.000,-)

c) de Utrechtse Vogelopvang (€ 50.000,-)

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


  Status

  Verworpen

  Voor

  Denk, Partij voor de Dieren

  Tegen

  PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks, SBU, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD