Amen­dement Kosten­dek­kende hore­ca­leges


11 november 2021

Amendement 140/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 11 november 2021, gezien het raadsvoorstel Verordening leges 2022 d.d. 11 november 2021, kenmerk 9257654.

Constaterende dat:

 • Leges voor horeca maar voor 62,8% kostendekkend zijn (kosten € 866.530,-, opbrengst van heffingen € 543.870,-), terwijl de meeste andere gemeentelijke leges volledig kostendekkend zijn;
 • Het aantal horecabedrijven in de afgelopen jaren is toegenomen;
 • Het toezicht geïntensiveerd is op de wettelijke registratieplicht van leidinggevenden in de verleende vergunning en op hun aanwezigheidsplicht in het horecabedrijf;
 • Veiligheid, geluid en milieu meer onder druk staan, waardoor er meer aandacht vereist is bij het beoordelen van vergunningaanvragen en toezicht op vergunningvoorschriften;
 • De gemeente daarom meer kosten maakt voor vergunningen, toezicht en handhaving rond horeca.

Overwegende dat:

 • Horeca een sociale verbindende functie heeft in de stad en in buurten en wijken, maar dat het onwenselijk is dat de algemene middelen worden aangewend om de exploitatie van horecagelegenheden te ondersteunen;
 • Ondernemers in andere branches ook geen verkapte subsidie krijgen om hun exploitatie rendabel te krijgen;
 • Het terecht is dat toezicht en handhaving op milieu, veiligheid en geluid geïntensiveerd zijn, en het inzetten van toezichthouders of handhavers ook recht doet aan de ervaren hinder;
 • Toezicht op of horeca zich aan vergunningen en regelgeving houdt echter vooral een zaak is van de horeca en haar bezoekers en dus voor hun rekening zou moeten komen, net zoals ondernemers in andere branches ook zelf voor een sluitende exploitatie zorgen.

Besluit:

 • De leges voor horeca kostendekkend te maken door beslispunt 1d aan het raadsvoorstel Verordening leges 2022 d.d. 11 november 2021, kenmerk 9257654 toe te voegen:

“In Programma V Openbare orde en veiligheid, Artikel 5 t/m 12 de tarieven zodanig te verhogen dat ze uitkomen op 100% en daarmee kostendekkend worden.”

 • De 3 ton die hiermee overblijft in de algemene middelen ten goede te laten komen aan de afdeling VTH voor scholing en capaciteit op het gebied van toezicht en handhaving.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


  Status

  Verworpen

  Voor

  PvdD

  Tegen

  PVV, SP, S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD