Commis­sie­bij­drage Raads­brief Voor­keurs­va­riant ontwik­keling Kloos­ter­weide in Vleuten


16 mei 2024

Het groen in onze gemeente staat al dusdanig onder druk dat we het ons niet meer kunnen veroorloven daarop in te leveren. Overigens niet alleen in onze gemeente helaas, de biodiversiteitscrisis is overal.

Dat betekent dat er niet gebouwd moet worden in het bos.

Voor Kloosterweide betekent dat dat het behouden van de bestaande groene en ecologische waarde voorop moet staan.

Ik zou bijna zeggen: wij zijn niet langs de deuren geweest, wij zijn in het bos geweest .

Want sommige partijen noemen het “slechts 15 bomen”, maar het gaat om meer, we hebben het namelijk over een heel ecosysteem. Juist vanwege de leeftijd van dit bos, er is bodemleven, er is onderbeplanting waar allerlei dieren leven, schuilen en fourageren. Dus het is niet zo simpel als 15 bomen weg en we planten gewoon wat nieuws.

Het behoud van het bos, dát moet het uitgangspunt zijn, en vervolgens kijken op welke manier er woningen bijgepast kunnen worden.

De PvdD wil voorstellen om niet te bouwen in het westelijk plandeel. Op die manier kan een groot stuk bos bespaard blijven.

Ja: dat resulteert in minder woningen. Maar bouwen ten koste van kostbaar groen en van het leefgebied van dieren moeten we gewoon niet meer doen.

Maar gehoord het debat tot nu toe, ik kan ook tellen, komt er toch wel een gebouw. Vraag aan de wethouder, wat gebeurt er met de aantallen als je kiest voor 1 gebouw in plaats van 2, en daarmee de hoogte in gaat?

Nog een aantal vragen voor het bouwplan ook in het oostelijk deel:

Als eerste: gezien de doelgroep kunnen we ons voorstellen dat enkele parkeerplekken dichtbij gewenst zijn, maar deelauto vervoer kan wel heel geschikt zijn. Niet elk appartement hoeft een eigen auto en dus eigen parkeerplek. Is hierbinnen al de optimale ondergrens gezocht voor zo min mogelijk parkeerplaatsen? Hoeveel ruimte kan hiermee bespaard worden? Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat bomenkap voor de aanleg van parkeren niet van deze tijd is en vermeden moet worden?

En vervolgens: in variant 4 wordt nu gekozen voor het opsplitsen van de bebouwing in twee volumes, zodat een minder dominante uitstraling en betere beleving van het groen is. Maar vindt de wethouder ook niet dat het niet zou moeten gaan om de uitstraling en beleving, maar om de daadwerkelijke hoeveelheid groen: hoeveel bladvolume, hoeveel houtmassa, hoeveel verblijfmogelijkheden voor dieren?

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Afschrijvingstermijn Depot en Stedenbouwkundig Programma van Eisen en Grondexploitatie Isotopenweg

Lees verder

Commissiebijdrage Thomas À Kempis Plantsoen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer