Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel beleidsnota inclusie en diver­siteit 2024-2034


1 februari 2024

Voorzitter. Allereerst dank aan de wethouder en ambtenaren die hebben gewerkt aan deze beleidsnota. Ik werd blij van dit document, er worden veel punten genoemd die in onze ogen belangrijk zijn voor een goed inclusiviteitsbeleid. Ik heb nog een aantal aanscherpingen en vragen.

Ik kan me aansluiten de punten van Bij1 en GroenLinks.

Dan zal ik nu ingaan op de beleidsnota zelf.

We spreken nu over een beleidsnota die vast wordt gesteld voor 9 jaar. Tegelijkertijd wordt er in de beleidsnota zelf aangegeven dat het vanwege gebrek aan diversiteit in de organisatie moeilijk is om inclusief beleid te maken binnen alle opgaven. Onze fractie ziet hier wel een risico, zoals ook benoemd door DENK. Daarom vinden wij een tweejaarlijkse terugkoppeling echt te weinig, wij zien graag een halfjaarlijkse terugkoppeling met duidelijke monitoring zodat we echt goed zicht houden op dit belangrijke vraagstuk. Graag een toezegging van de wethouder.

Wat betreft die bijsturing, ik lees dat dat gedeeltelijk plaatsvinden zal vinden door inwoners. Dat is heel goed, ik heb ook een zorg daarover. Eén van de benoemde risico's in de nota is namelijk een tegengesteld effect doordat inwoners vanuit een geprivilegieerde positie zich benadeeld gaan voelen. Hoe wil de wethouder selecteren welke inwoners dan mee mogen praten over de nieuwe speerpunten, en hoe gaat zij ervoor zorgen dat de belangen van de meest gemarginaliseerde groepen niet ondergesneeuwd zullen raken door inwoners die ontevreden zijn?

Er wordt ook gesproken over het verbreden van de kennis over discriminatie onder meer geprivilegieerde mensen. De ChristenUnie had het al even over mensen die het allemaal onzin of gezeur vinden. Hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat we ook die groepen bereiken? Graag een reactie van de wethouder.

Als laatste. Het is er al even over gegaan, de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen en de ontwikkelingen in de maatschappij zijn niet los te zien van dit beleidsstuk. Juist nu is het zo ontzettend belangrijk dat we alle Utrechters zoveel mogelijk meenemen in ons antidiscriminatiebeleid. We proberen dat als gemeente, maar als we kijken naar grote maatschappelijke veranderingen uit het verleden, zien we dat juist activisme, demonstraties en grassroot organisaties een essentiële bijdrage hebben geleverd in het opkomen voor gelijke rechten voor iedereen. In een periode waarin ook het demonstratierecht steeds meer onder druk staat, vind ik het belangrijk om ook hier stil bij te staan. Ik hoor dan ook graag van de wethouder of zij het met de Partij voor de Dieren eens is dat demonstratierecht cruciaal voor een gelijkwaardige samenleving. Kan zij toezeggen dat ze zich vanuit haar portefeuilles en in afstemming met de burgemeester in zal blijven zetten voor het borgen van het demonstratierecht?

Tot zover.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsbrief Uitvoeringsprogramma Cultuurparticipatie 2024-2028

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel rekenkamerrapport “het gaat niet goed”

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer