Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Nota van uitgangs­punten Met elkaar, voor elkaar, Onder­delen van de Sociale basis en Basiszorg; keuze voor markt­in­strument


14 december 2023

mijn fractie is blij te zien hoe de nota tot stand is gekomen in samenwerking met ervaringsdeskundigen en belangenorganisaties. Hard nodig, want de invoering van de wmo 8 jaar geleden was een verkapte bezuinigingsoperatie vanuit het Rijk die helaas voor enorm veel problemen heeft gezorgd. De rechtszekerheid van Nederlanders is erdoor onder druk is komen te staan en we hopen dan ook dat het college in nota's die daarmee te maken hebben, een poging zal doen die rechtszekerheid te herstellen.

En concreet de vraag: staat dit ook voor het college centraal in dit raadsvoorstel?

Mijn tweede vraag gaat het onderdeel ‘blended care’, in de nota, oftewel meer digitale zorg. Dat kan zorgen voor meer eenzaamheid of slechtere zorg bij mensen die minder digitaal vaardig zijn. Of juist tot inefficiëntie, omdat geschreven communicatie soms juist tot onduidelijkheden of misverstanden leidt, die dan achteraf weer moeten worden opgelost. Op welke manier gaat het college monitoren wat de gevolgen zijn voor de kwaliteit en effectiviteit van de zorg? Als deze achteruit gaat, moeten we dat weten

Ten derde, in de uitgangspunten wordt er vaak gesproken van ‘preventie’, iets waar mijn fractie erg van houdt. Wij denken bijvoorbeeld aan sturen op gezondere leefstijl, bijvoorbeeld plantaardig. Maar het is in dit geval in onze ogen nog niet erg concreet. Kan het college hiervan meer voorbeelden geven en dat ook concreter maken in de nota?

Dan, verschillende belangenorganisaties vragen naar een flexschil van ervaringsdeskundigen. Kan het college dit toevoegen in de nota?

Daarnaast zijn we ook benieuwd of het college de punten die Solgu aanstipt in de reactie op de Nota

Dan over mantelzorg. PvdD wil juist dat mantelzorgers financieel ondersteund worden voor hun werk. Het klinkt alsof de druk daarop echter wordt vergroot. Hoe ziet het college dat en hoe gaat het college voorkomen dat dat gebeurt?

Verder, het valt niet binnen de scope van het raadsvoorstel, maar zijn wel benieuwd in hoeverre dit een kans is om de situatie van dierenwelzijn thuis in de gaten te houden, omdat dat normaliter moeilijk is om inzicht in te krijgen.

Tot slot mijn laatste inhoudelijke vraag: wil het college de aanbieders aanmoedigen natuur en milieuvriendelijk te werken?

Dan wil ik eindigen met twee meta-vragen.

- Zoals gezegd: de raad is gewend een visienota, een beleidsnota en vervolgens een uitvoeringsnota te krijgen. Dit document is geen van allen. Het college zegt dat het visiedocument nog volgt. Maar het gaat hier om 69,6 miljoen. Veel van de discussies van vandaag komen voort uit dat we niet weten welke status dit document heeft en wat we er dus van mogen verwachten, en dat is zonde. Wat is de reden dat het college niet de gebruikelijke fasering volgt?

- In de technische sessie werd aangegeven dat er een soort voorpublicatie komt op TenderNed, om te kijken of er andere aanbieders zullen reageren. Ook dit lijkt niet heel gebruikelijk en wij hebben niet genoeg zicht op de voor- en nadelen hiervan. Wederom de vraag wat de reden is dat de wethouder niet de gebruikelijke werkwijze hanteert?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Chw bestemmingsplan Wittevrouwen

Lees verder

Commissiebijdrage Rekenkamerrapport Pleisters Plakken 

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer