Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Omge­vings­visie Utrecht Science Park 2040


30 juni 2022

Dank u wel, voorzitter. Om te beginnen sluit de Partij voor de Dieren graag aan bij het betoog van de PvdA over de supermarkt. Goed dat er 90% aan onzelfstandige studentenwoningen bijkomen, dat zonnevelden zodanig worden ingepast dat ze recht doen aan de ecologie en dat met de zoeklocaties van windmolens rekening wordt gehouden met hinder en gezondheidsgevolgen.

De Partij voor de Dieren vreest voor de gevolgen van het toevoegen van te veel fiets- en voetpaden en het omdopen van groen tot ‘parken’. Het geschikt maken van groen voor recreatie kan al gauw ten koste gaan van de biodiversiteit en het groen zelf. Onze fractie ziet dan ook graag dat bestaande verbindingen beter worden benut, zodat waardevolle natuur en cultuurhistorisch landschap zoveel mogelijk met rust worden gelaten.

In de Omgevingsvisie wordt overigens een aantal keer gerefereerd aan ‘rustgebieden’, ‘ecologische stapstenen’ en ‘toevluchtsoorden’ voor de natuur, extra belangrijk voor verstoringsgevoelige diersoorten als ree, das en boommarter, die in de visie ook worden genoemd. Het concept van de ‘mensvrije zone’ of 'mensluwe zone’ van de Partij voor de Dieren lijkt dus langzaamaan doorgedrongen te zijn tot het beleid van de gemeente. Dat stemt hoopvol, voorzitter.

Fietspaden schrappen
Maar toch even terug naar die paden. Mijn fractie zou graag zien dat twee ingetekende fietspaden parallel aan weerszijden van de Yalelaan naar de Tolakkerlaan, en het ingetekende fietspad naar Rijnsoever worden geschrapt. Deze fietspaden zijn overbodig en ze doorkruisen de laatste stroken ongerept groen. Het is belangrijk dat de weilanden – die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staan i.v.m. de Hollandse Waterlinie - niet worden verstoord door asfalt, verlichting, brommers en scooters. Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst bleek al dat de fietspaden alleen zijn ingetekend als mogelijkheid, maar dat in de praktijk de wens zeer waarschijnlijk niet bestaat om ze te realiseren. Onze fractie pleit er dan ook voor om deze fietspaden te schrappen uit de tekeningen en de plannen. Kan de wethouder dit toezeggen? Zo nee, waarom niet?

Schapenweide
Letterlijk uit de Omgevingsvisie: De oude weilanden, specifiek de Schapenweide, zijn de laatste resterende oorspronkelijke graslanden. Kent belangrijke cultuurhistorische en ecologische waarden. Uniek oud ontginningslandschap. Waardevol vanwege ouderdom en nauwelijks bodemverstoring, goede bodemrijping. Van alle weilanden op de Uithof hebben deze de hoogste botanische kwaliteit. Dit valt dus ook niet zomaar te compenseren, zeg ik richting D66. Hier zal het college dan wel heel zuinig op willen zijn, zou je denken. Nee hoor, het college wil dat het een parkgebied wordt, eraan grenzend moeten de entrees van nieuwe gebouwen en publiektoegankelijke horeca komen, een sportpark hoor je sommigen zelfs zeggen. Kan de wethouder toelichten waarom ervoor wordt gekozen om zo om te gaan met dergelijke kwetsbare groene structuren?

Hoofddijk
De Hoofddijk is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, UNESCO Werelderfgoed. Er komen tevens bijzondere plant- en diersoorten en zeldzame paddenstoelen voor, en de Hoofddijk is onderdeel van de stedelijke bomenstructuur. Volgens de plannen zou er rond de Hoofddijk de entrees van de ziekenhuizen komen, de Medical Campus. Buurtschap Oostbroek en Kromme Rijn uitte eerder al haar zorgen over de gevolgen van de planvorming voor de Hoofddijk. Ik citeer: “De Hoofddijk heeft zijn inmiddels fraaie historische aanleg en uitstraling verloren door kapotgereden bermen, het verdwijnen van bomen, de bebouwing in en rondom de Hoofddijk en de aanleg van de onmogelijke versteek bij de tram- en busbaan.” Onze fractie maakt zich zorgen dat de functie van entreegebied ten koste gaat van de cultuurhistorische en ecologische waarde van het gebied. Graag een reactie hierop van de wethouder. Is zij in staat onze zorgen weg te nemen?

Weide- en akkervogels
De weilanden vormen leefgebied voor een aantal bijzondere soorten. Het laatste en enige broedpaartje van de steenuil rond de Uithof jaagt boven de weilanden rondom boerderij De Tolakker, waar het paartje leeft. Het is ook het gebied van de kerkuil, de das, de vos, de steenmarter. Voor weidevogels en vogels van akkerland is het gebied niet meer van belang. Wil de wethouder toezeggen te onderzoeken hoe het hopelijk fietspadvrije gebied wél weer interessant te maken kan worden gemaakt voor weide- en akkervogels? Zo nee, waarom niet?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte coalitieakkoord en Voorjaarsnota 2022

Lees verder

Commissiebijdrage Rekenkameronderzoek: ‘Onbegonnen werk - Een onderzoek naar de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed in Utrecht’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer