Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Plan van Aanpak Werven­gebied


25 juni 2020

Utrecht heeft met de bijzondere werven een cultuurhistorisch uniek verschijnsel. Ook de bomen die op de werven groeien zijn uniek en zorgen niet alleen voor de sfeer in de stad maar ook voor schaduw, verkoeling en verblijfplaats voor vogels en insecten.

Deze bijzondere situatie rechtvaardigt het dat wij veel tijd uittrekken hier zorgvuldig mee om te gaan en ook het budget vrijmaken dat nodig is om deze situatie te behouden voor toekomstige generaties.

Het voorstel dat nu voorligt loopt vooruit om dit jaar bij de programmabegroting de ondergrens van de bandbreedte van het door Antea ingeschatte budget voor het resterende herstel van de wal&kluismuren te reserveren en de meerkosten pas het jaar daarna te regelen.

Ik vraag aan de wethouder of dat verstandig is. Kan hij daarop reflecteren, kunnen wij niet beter nu het gemiddelde van die bandbreedte reserveren?

Bomen
In de RIB en de stukken krijgen we soms de indruk dat bomen vooral als lastig gezien worden in dit traject. Daarom vraag ik graag de bevestiging van de wethouder dat bomen zeker geen sluitstuk zullen zijn, maar dat het behoud van de bomen op de rakken als randvoorwaarde wordt meegegeven bij het onderzoek naar technieken voor herstel en ook dat hij zich maximaal zal inzetten voor behoud van de bomen. Natuurlijk kunnen bomen en hun wortels schade geven en het eromheen werken kosten met zich meebrengen, maar ik neem aan dat de wethouder met ons eens is dat bomen een investering waard zijn.

Concreet zou dat betekenen dat in het nog op te stellen afwegingskader voor keuzes in het project: het duurzaam en langdurig gezond houden van de bomen op de rakken zwaar wordt meegewogen in keuzes van techniek en herstelwerkzaamheden. Kan de wethouder dat toezeggen?

Een ander punt met betrekking tot bomen: veel rakken waar de werkzaamheden al afgerond zijn en waar bomen bij geveld zijn, daar is nog geen compensatie uitgevoerd. Kan de wethouder ons vertellen wanneer die compensatie gerealiseerd gaat zijn?

FUPs
Veel grachten hebben hoge steile muren. Voor jonge watervogels en andere dieren is het onmogelijk om op de wal te komen. Door “werk met werk maken” zouden er FUPS gerealiseerd worden, maar we zien dat bij rakken die al afgerond zijn, dat er geen FUPs zijn aangelegd. Kan de wethouder toezeggen om bij het herstel van de kademuren, FUPs toe te voegen?

Veiligheid
Inmiddels al jaren krijgen wij en andere raadsfracties met grote regelmaat noodsignalen van bewoners. We zijn ook meermaals op bezoek geweest bij mensen die ten einde raad zijn en zich niet meer veilig voelen in hun eigen huis. Andere fracties in deze raad hebben het voortouw genomen om de wethouder al meermaals te bevragen om maatregelen die (zwaar) verkeer weren van de grachten om te voorkomen dat er meer scheuren, instortingen en andere gevaren ontstaan. Vraag 1 over veiligheid aan het college: waarom is het nu zo ingewikkeld om te handhaven op het weren van verkeer op de grachten? Wat moet er gebeuren voordat er, als het moet 24/7, een handhaver paraat staat? Zijn er echt geen fysieke maatregelen mogelijk om de boel af te sluiten? Ik zeg maar wat, maar zet bijvoorbeeld zware plantenbakken op de weg zodat auto’s er simpelweg niet meer langs kunnen. Of de suggestie van bewoners: cameratoezicht en bekeuren op kenteken.

Vraag 2 hierover: we horen keer op keer dat de gemeente gaat kijken wat ze kan doen, suggesties onderzoekt, etc. etc. Deelt de wethouder onze mening dat hier al lang actie op ondernomen had moeten worden en dat het veel te lang duurt als er pas volgend jaar een plan hiertegen is?

Deelt de wethouder de mening dat door allerlei andere werkzaamheden in en rondom de binnenstad, en bijvoorbeeld nu ook de uitbreiding van het voetgangersgebied, de chaos nog groter wordt en dus ook het risico op meer verkeer op deze kwetsbare grachten?

Scheuren in kelders en gaten in de weg van afgelopen maanden zijn hersteld en de Nieuwegracht is vervolgens weer opengesteld voor verkeer. Dan vraag je toch om nieuwe problemen als er nu weer gewoon verkeer overheen kan? De Partij voor de Dieren ziet (overigens niet alleen om veiligheidsredenen), de grachten het liefst zo snel mogelijk volledig autovrij worden.

Daarom de afsluitende vraag: wat kan de wethouder doen om dit te realiseren, wat heeft hij daarvoor nodig van de raad?