Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling ambi­tie­do­cument Samen voor Overvecht


16 mei 2019

Dank u wel voorzitter,

En ook dank aan alle ambtenaren, inwoners en professionals die hebben meegewerkt aan dit ambitiedocument.

Het is goed dat het college miljoenen wil vrijmaken voor Overvecht. Want deze week behoeft en verdient extra aandacht en middelen.

Enkele fracties hebben al veel goede punten ingebracht, waar wij ons graag bij aansluiten. Zo kunnen wij ons goed vinden in de bijdrage van het CDA en de opmerkingen van andere fracties over de financiële invulling. Over het algemeen zijn de ambities goed, maar er blijven met dit raadsvoorstel nog veel onduidelijkheden bestaan. De wijkraad heeft daar ook terecht kritiek op geleverd:

- Hoe gaan we alle ambities organiseren?
- Wie doen er concreet mee en naar wie gaat het geld?
- Wat gaat het wie allemaal opleveren?
- Hoe kunnen wij op de uitvoering meer controle op uitvoeren?

Het ontkoppelen van woningen van het gas is een noodzakelijke kans voor Utrecht. En het is goed dat inwoners van Overvecht er direct bij betrokken worden, zodat ze niet achterblijft in de energietransitie. Het is belangrijk dat inwoners goed mee kunnen komen, ook financieel. We hopen dat dit in de aanpak Utrecht Aardgasvrij allemaal goed gaat landen en zullen daar ook op toezien.

Goed ook dat er wordt geïnvesteerd in het jongerencultuurhuis. Dit biedt jongeren een kans om zich verder te ontplooien, ook op creatief gebied. En het draagt ook bij aan sociale cohesie.

We hadden wel gehoop dat er iets over Gagelstede in zou staan. Er wordt op dit moment gewerkt aan ontwikkelscenario’s, dus waarom nemen we dit niet op in het ambitiedocument? Is het college bereid om dit toe te voegen aan de ambities? Graag een reactie van het college.

Dan nog het groene lint. De Partij voor de Dieren is positief over het plan om het groene lint te realiseren. Eind 2019 zal het plan van aanpak hiervoor gereed zijn en graag geven we een aantal suggesties mee.

1. Uit de tekst blijkt dat het lint vooral gericht is op menselijke behoeften, zoals recreatie en ontmoeten. De Partij voor de Dieren hecht eraan dat er ook veel aandacht is voor verblijf- en oversteekmogelijkheden voor dieren. Hoe gaat het college daarmee aan de slag?

2. Dus gaat, en hoe gaat, het college er echt voor zorgen dat er in het realiseren van het groene lint evenwicht bestaat tussen de behoeften van mensen en dieren?

3. Is het college bereid om het aantal verbindingen, en de kwaliteit daarvan, tussen het Noorderpark en de Vecht te verbeteren?

4. Het college wil inwoners en ondernemers betrekken bij de realisatie van het groene lint, bijvoorbeeld over welke verbindingen gemaakt moeten worden. Erkent het college dat het belangrijk is er vanuit een ecologisch perspectief naar de verbindingen gekeken moet worden? Zo ja, is het college bereid om Natuur en Milieu Overvecht te betrekken bij de uitwerking van het groene lint?

5. Is het college bereid om naast het groene lint ook te kijken naar extra investeringen die het lint verder met de wijk in de verbinden?

6. Laten we na realisatie van het plan van aanpak ook daadwerkelijk snel aan de slag gaan. Wanneer wil het college dat gaan doen?

Voorzitter. Met de vele goede ambities van het college, zien we dat er ook grote stappen achteruit worden gezet. Want het realiseren van een groen lint is mooi, maar tegelijk wil het college 100 bomen van grote ecologische waarde in het beoogde lint kappen voor de realisatie van een extra hockeyveld op sportpark Vechtzoom. En meer dan 1200 bomen voor de overbodige verbreding van de NRU. Het college staat bij het realiseren van een volwaardige groene lint dus al met 1200-0 achter. Wij zijn tegen deze plannen en hebben ons daar al tegen verzet. Ten aanzien van het sportpark hebben we ook recent nog schriftelijke vragen gesteld. In de antwoorden op de vragen heeft het college aangegeven efficiënt ruimtegebruik – ten gunste van groei dus – belangrijker te vinden dan groen als voorwaarde, als uitgangspunt, voor leefbaarheid. Tegen het college zou ik willen zeggen: denk daar nog eens over na, met een lange termijnvisie.

Nogmaals, de Partij voor de Dieren ziet ook veel goede ambities. Maar omdat dit punt voor ons een lastige is, vragen wij of het college bereid is om de ambitie voor sportpark Vechtzoom los te trekken van dit voorstel. Het college heeft de raad ook al eerder concreet over haar voornemen geïnformeerd, dus in die zin zou dat geen probleem moeten zijn. Zo nee, waarom niet?

En als we spreken over een stap achteruit, of nee, een enorme stap achteruit, dan gaat het natuurlijk over de verbreding van de Noordelijke Randweg. De verbreding leidt tot een bijna-verdubbeling van het aantal auto’s, de kap van honderden bomen, en de toename van fijnstof en geluidsoverlast. Funest voor Noord-Overvecht. Het college wil miljoenen besteden aan de versnelling, maar tientallen miljoenen aan de verbreding. Waar liggen nou daadwerkelijk de prioriteiten, vraag ik aan het college?

Dank u wel voorzitter.