Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Visie Digitale Stad 2021-2025


1 juli 2021

Mijn fractie is over het algemeen positief over deze visie voor de digitale stad. Digitalisering kan veel mooie kansen met zich meebrengen, ook op het gebied van verduurzaming en vergroening. Wij zijn benieuwd hoe bijvoorbeeld de ontwikkeling van de “digital twin” tot inzichten kan gaan leiden die de weg naar klimaatneutraliteit versnellen.

De Partij voor de Dieren staat voor garantie van vrije persoonlijke levenssfeer van burgers. Wanneer we onze privacy opgeven, geven we een belangrijk deel van onze veiligheid op. Het betrouwbaar delen en ethisch verantwoord gebruik van data zijn voor ons dan ook van groot belang, net als transparantie naar inwoners. We zijn blij dat deze thema’s in de opgestelde visie nadrukkelijk naar voren komen. Het is wel van belang altijd zorgvuldig afwegingen te blijven maken wat betreft dataverzameling. We moeten misschien ook weer niet te hard van stapel lopen wanneer van sommige strategieën de uitwerking, ook op het gebied van beleving van inwoners, nog niet zo helder is. Digitalisering in de buitenruimte met sensoren zou bijvoorbeeld best wel eens het gevoel kunnen geven dat je je niet vrij kunt bewegen, al zijn de gegevens niet herleidbaar tot jou als persoon. Hoe denkt de wethouder hierover? Graag een korte reflectie.

In de visie staat dat inwoners betrokken worden bij ethische afwegingen, bijvoorbeeld via het “stadspanel Uthiek”. Hierbij heb ik de volgende vragen aan de wethouder; hoe gaat dit precies in zijn werk? In hoeverre krijgen inwoners inspraak en zeggenschap over ontwikkelingen met betrekking tot de digitale stad? Mijn fractie ondersteunt deze ambitie om inwoners in regie te laten zijn over eigen gegevens en het bepalen wie waar toegang tot heeft. Wel is het ons nog niet helemaal duidelijk hoe de gemeente deze gegevens dan ook aantoonbaar goed gaat beschermen en hoe het betrekken van inwoners precies gaat verlopen.

Inwoners kunnen ook betrokken worden bij het verzamelen van data, via burgerwetenschap. Mijn fractie zou graag zien dat er meer projecten zoals de snuffelfiets ontwikkeld worden. Hoe staat de wethouder hier tegenover? Ziet zij ook de kansen van burgerwetenschap in en is zij bereid meer van dit soort projecten te ontwikkelen?

Dan nog een laatste punt, over toegankelijkheid. Fijn dat dit ook in de visie naar voren komt. De Partij voor de Dieren is groot voorstander van zoveel mogelijk papierloos werken. Maar niet iedereen heeft de middelen en de kennis, of de wil, om te digitaliseren. Voor de Partij voor de Dieren is ook dit een belangrijk punt en wij hopen in het jaarlijkse verslag over de voortgang terug te zien dat hier grote stappen in gemaakt worden.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsbrieven Plan van aanpak sportpark Overvecht-Noord en Informatie over procesanalyse sporthal in Noordoost

Lees verder

Commissiebijdrage sportpark Overvecht Noord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer