Commis­sie­bij­drage Jeugd, Welzijn, Cultuur en Sport Voor­jaarsnota 2023


28 juni 2023

Voorzitter, onze bijdrage gaat voornamelijk in op cultuur en bewegen. Ook zal ik het nog kort hebben over huisdieren van daklozen.

Om te beginnen met cultuur, want zonder cultuur is er geen beginnen aan. Utrecht zou een hele andere stad zijn zonder filmhuizen, theaters, muziek, enzovoorts. Het is eigenlijk niet voor te stellen hoe saai het zou zijn zonder. Maar de cultuursector staat al een tijdje onder druk en de Partij voor de Dieren maakt zich daar zorgen over. Deelt de wethouder deze zorgen? Het college zegt in cultuur te investeren via de subsidieregelingen. Maar deze subsidies groeien niet mee met de groeiende vraag en de extra opgaven waar de culturele sector voor staat, zoals fair practice. Hoe duidt de wethouder dit? Herkent zij hier net als mijn fractie een disbalans in en wat gaat het college doen om de balans te herstellen? Graag een reactie.

De sector heeft niet alleen middelen nodig om te kunnen maken en vertonen, maar ook de ruimte. Ook daar zit het een en ander scheef. Er zijn grote zorgen over dB's. Bij de vechtclub loopt het proces niet helemaal lekker. De stekker is uit de machinerie getrokken. Ruimte voor makers is schaars en duur. En bij gebrek aan betaalbare ruimte vertrekken jonge afgestudeerden van de HKU de stad uit. Zij vinden steeds minder aansluiting bij de bredere culturele sector in onze stad, omdat deze in de knel zit. Herkent de wethouder dit? Hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat Utrecht aantrekkelijk is en blijft voor jonge makers?

En wat het college de rafelranden van de stad noemt zijn in feite door creatieve inwoners aantrekkelijk gemaakte plekken die vroeg of laat "ontwikkeld" gaan worden. De mensen die deze locaties de waarde hebben gegeven moeten dan meestal weg. Deze gentrificatie baart zorgen en mijn fractie is daar scherp op. Is het college daar ook scherp op? En hoe kan de wethouder ervoor zorgen dat deze plekken juist ook behouden blijven voor de culturele en creatieve sector?

Dan nog een laatste punt op cultuur; het verduurzamen van gebouwen van culturele instellingen. De sector wil wel, maar kan het niet zelf. De directeur van het centraal museum heeft er bijvoorbeeld een handreiking voor gedaan. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat culturele instellingen mee kunnen komen in de noodzakelijke verduurzaming? Kan de wethouder toezeggen deze actief te benaderen en het gesprek aan te gaan over hoe de gemeente hierin kan helpen?

Dan nog een punt over bewegen. Kinderen bewegen veel te weinig. Dat moet beter. Groene schoolpleinen stimuleren bewegend leren. Afgelopen week is bekend geworden dat de provincie Utrecht de subsidie voor groen-blauwe pleinen gaat verhogen met 300.000 euro. Maar ook met deze extra stimulans gaan niet alle aanvragen groen licht krijgen. Kan de wethouder verduidelijken wat deze extra subsidie gaat betekenen voor onze stad? Kan de wethouder toezeggen de vraag naar meer groene schoolpleinen mee te nemen in het actieplan bewegen dat in de maak is?

Tot slot, een opmerking over een eerder gedane toezegging. Er zou afstemming gezocht worden met partners in de stad over hoe om te gaan met de huisdieren van daklozen. Daar heeft mijn fractie een poos geleden aandacht voor gevraagd. Wij zijn ervan geschrokken dat dit gesprek nog niet heeft plaatsgevonden vanwege "andere prioriteiten". Korte vraag aan de wethouder; welke andere prioriteiten? Graag zien wij dat deze toezegging hoger op de agenda komt te staan. Wij verwachten dat daar zeker voor de herfst meer duidelijkheid over komt. Kan de wethouder dat toezeggen?