Commis­sie­bij­drage Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport Voor­jaarsnota 2022


22 juni 2022

Ik heb op twee onderwerpen wat uitgebreidere punten. Namelijk over de lokale omroep en over voeding.

De vorige coalitie heeft helaas besloten tot een bezuiniging van 2/3 op de lokale omroep: een bezuiniging van 5 ton op een bedrag van 7,5 ton.

We hadden, ook na het commissiedebat van vorige maand hierover, goede hoop dat de nieuwe coalitie dit zou repareren. Immers iedereen leek het eens te zijn over het belang van een lokale omroep: het verbindt mensen, houdt mensen op de hoogte van wat er speelt in hun stad en voorziet in degelijke verslaglegging over lokaal beleid. Het is in een groeiende stad waarin steeds minder mensen hun buren kennen en waarin de verkiezingsopkomst beschamend laag was, geen overbodig extraatje maar een broodnodige voorziening.

De Partij voor de Dieren is heel teleurgesteld dat deze bezuiniging in het nieuwe coalitieakkoord nauwelijks gerepareerd wordt. Er komt anderhalve ton bij, maar dat is zwaar onvoldoende om de ingeplande bezuiniging te repareren. Utrecht heeft juist méér budget nodig voor een fatsoenlijk lokaal medialandschap, niet minder. Dat bleek ook uit het adviesrapport, het is een stad als Utrecht onwaardig om hier niet in te investeren.

We vragen 2 toezeggingen:

1. Kan het college toezeggen om, met de adviezen van de commissie als uitgangspunt, een lokaal mediabeleid te ontwikkelen en dit voor einde dit jaar voor te leggen aan de raad?

2. Dit lokale beleid zien we als extra boven op de licentieverlening, die gaat namelijk gewoon door, maar naast de licentiehouder kan er veel meer en breder aanbod zijn. Om te voorkomen dat het huidige aanbod vermagerd moet ook echt de bezuiniging van tafel. Het tweede dat we vragen is daarom: kan het college toezeggen om in de licentie uitvraag uit te gaan van het bedrag zoals de afgelopen jaren gebruikelijk was, en bij de volgende programmabegroting met een voorstel te komen om dit te financieren, bijvoorbeeld uit 'bewoners en bestuur' (participatie), algemene middelen, schuiven binnen de cultuurbegroting en de gelden voor groei van de stad?

Dan voeding. Gezond eten is belangrijk voor Utrechters en duurzaam eten is noodzakelijk voor onze aarde en daarmee ook onszelf. In het coalitieakkoord zegt het college dat ze klimaatverandering wil tegengaan door “verder te blijven investeren in lopen, fietsen, openbaar vervoer en elektrisch rijden om de brandstofmotor uit de stad te laten.” Maar waarom mist plantaardig eten in dit rijtje?

Ik heb over voeding vier punten:

1. Het overgaan naar meer plantaardig eten en het minder eten van dierlijke eiwitten is noodzakelijk om de klimaatcrisis aan te pakken – wat terecht door de coalitie wordt gezien als een van haar hoofdtaken de komende jaren. Daarnaast is het ook belangrijk voor dierenwelzijn en onze gezondheid. Het lijkt ons dan ook een goed idee om, net zoals ze in Groningen doen - waar wij ontzettend blij mee zijn, een wethouder eiwittransitie aan te stellen. Zo’n belangrijke taak heeft namelijk een eigen beleidsveld nodig. Graag een toezegging van het college dat deze wethouder eiwittransitie er gaat komen.

2. En de eigen organisatie zou het goede voorbeeld moeten geven en inwoners en bedrijven moeten stimuleren om hetzelfde te doen. Wij willen graag een carnivoor geef het door 2.0 invoeren: alle geserveerde catering door de gemeente is plantaardig tenzij je eerder andere wensen doorgeeft. Hoe denkt het college hierover? Gaat de wethouder hier werk van maken

3. En het aanleren van wat goed is voor je lichaam begint wanneer je aan het opgroeien bent, bijvoorbeeld op school. Het valt ons tegen dat de gezonde schoollunches maar beperkt in het coalitieakkoord staan. Dat is niet ambitieus genoeg. Wethouder, waarom wordt hierop niet op alle scholen ingezet? En kunnen wij een toezegging krijgen dat dit wel gaat gebeuren?

4. Dan een laatste punt over eten. De voedselagenda. Daar gaat de coalitie, zo schrijft zij, “werk van maken”. Maar wij krijgen signalen dat er geen geld voor is. Ik vraag de wethouder dan ook; hoe gaat hier werk van gemaakt worden? Gaat het college hier genoeg middelen voor vrijmaken? Dat lijkt ons namelijk geen overbodige luxe.

En tot slot, voorzitter, wil ik me heel graag nog aansluiten bij het zojuist al besproken punt over het gelijk behandelen van alle groepen vluchtelingen.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Veiligheid, Bestuur en Financiën Voorjaarsnota 2022

Lees verder

Commissiebijdrage Onderwijs, Werk & Inkomen en Economische Zaken coalitieakkoord en Voorjaarsnota 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer