Commis­sie­bij­drage Ziens­wijze Jaar­verslag en jaar­re­kening recre­a­tie­schap en plas­sen­schap.


13 oktober 2022


We bespreken de zienswijzen op de jaarrekeningen en jaarverslagen van het recreatieschap en het plassenschap. De jaarrekening heeft een positief resultaat. Conclusie van het college is dat er dan dus geen reden is om opmerkingen te maken. Wij hebben vooral gekeken naar de inhoud van het verslag van Stichtse Groenlanden. Dit is immers de organisatie waar we de komende jaren ook nog steeds mee te maken hebben.

En als ik dan het jaarverslag lees dan blijkt het vooral te ontbreken aan die inhoud. Als we kijken naar de programmaverantwoording dan roept dat echt nog vragen op, die we in onze zienswijze kunnen opnemen. De kern is: de verantwoording en verslaglegging is veel te summier en te weinig concreet. Waardoor het voor ons als deelnemer onmogelijk is om te controleren of het recreatieschap de goede dingen doet.

Ik noem een paar voorbeelden:

Op pagina 8 schrijft het recreatieschap dat er momenteel weinig gebruik gemaakt wordt van duurzame energie, er is wel een "streven" naar verduurzamen. In het jaarverslag staat dat in 2021 er een plan opgesteld zou worden om voor 50% gebruik te maken van duurzame energie. Let wel: er staat "een plan". Ik vroeg me dus af of dat plan ook al uitgevoerd werd en deed ambtelijk navraag. Het erge is dat je pas bij navraag hoort dat dat plan niet eens gemaakt is, vanwege de transitie en capaciteit in de organisatie. Ik denk dan: schrijf dat dan eerlijk op. Deelt de wethouder onze mening dat de inhoud van het jaarverslag toch op zijn minst moet correct moet zijn in weergeven wat er wel of niet gedaan is? Het is toch raar dat er in het jaarverslag ten eerste niet eens iets gezegd wordt over het bereiken van het doel, maar ook dat er in staat dat er een plan zou komen en dat dit niet eens blijkt te kloppen?

Nog een voorbeeld. In de programmaverantwoording checkte ik natuurlijk ook even wat er voor de biodiversiteit gedaan is. Er staan niet meer dan twee zinnen:

"om de biodiversiteit te vergroten streven we naar een betere mix van boomsoorten, gewassen en planten. Ook willen we graag meer insecten en dieren aantrekken door middel van natuurlijke oevers en bijenvelden.” In de verslaglegging is dit alles wat er over biodiversiteit staat.

Meer staat er niet en los van het feit dat ik hiermee niet de indruk krijg dat het recreatieschap de biodiversiteitscrisis serieus neemt:

De informatie waar ik wat aan zou hebben, en wat ik zou terugverwachten in een jaarverslag:

  1. Wat heeft het onderzoek naar die natuurvriendelijke oevers opgeleverd, hoeveel meter of hoeveel locaties zijn gerealiseerd in 2021? Als het überhaupt is uitgevoerd.

Ik heb nog wat voorbeelden maar die sla ik over in verband met spreektijd.

Concluderend:

Al met al: het jaarverslag geeft onvoldoende inzicht in wat er precies gedaan en bereikt is. Kan de wethouder in de zienswijze twee dingen opnemen:

A: Dat we teleurgesteld zijn in de summiere verslaglegging van dit jaar;

B: Dat we niet per se nu een verbetering of aanvulling wensen, maar wél aan het bestuur van dit recreatieschap willen meegeven dat zij de volgende keer zelf kritischer zijn op hun jaarverslag en meer aandacht besteden aan het daadwerkelijk inzichtelijk maken van wat er is gedaan en bereikt.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Vaststellen Bestemmingsplan Woningbouw Haarrijn en Haarrijnseplas; verplaatsing grens bebouwde kom Maarssenseweg/Heldinnenlaan

Lees verder

Commissiebijdrage Financiën Programmabegroting 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer