Commis­sie­bij­drage Mobi­li­teitsplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen


21 april 2016

In het mobiliteitsplan worden veel duurzame keuzes gemaakt en daar is de Partij voor de Dieren blij mee. Het is een mooi plan waarin alle onderwerpen aandacht gekregen hebben, dus daarvoor echt dank aan de wethouder.

Het voelt een beetje onwennig om grotendeels te kunnen instemmen met een collegeplan moet ik zeggen, maar dat is ook wel eens leuk.

Maar het kan altijd iets beter. De Partij voor de Dieren wil graag 4 kernpunten benoemen deze ochtend die wat ons betreft nog aandacht nodig hebben: autoverkeer terugdringen, financiën, verbreding A27 en 80 op de ring.

Ik start met autoverkeer:

1. Autoverkeer terugdringen
De inzet van het plan lijkt om vervuilend autoverkeer tot een minimum te beperken en dat draagt bij aan een prettig leefklimaat en goede luchtkwaliteit, aandachtspunten waar wij sinds dat we in deze raad zitten steeds voor pleiten. Op bladzijde 95 van het plan worden cijfers genoemd en die vallen ons eerlijk gezegd een beetje tegen. Zelfs wanneer alle maatregelen die in het plan staan allemaal uitgevoerd worden, is de verwachting dat het aantal afgelegde autokilometers niet meer dan 1% daalt en zelfs tot 10% kan stijgen.

Ondanks alle maatregelen is dit geen grote teruggang in het aantal autokilometers. Er zijn nog twee maatregelen die hieraan zouden kunnen bijdragen, maar die in het plan niet genoemd worden. Namelijk een stedelijk tolsysteem, zoals bijvoorbeeld in Londen en Stockholm; en een systeem van afritdosering, waarbij voorkomen wordt dat teveel auto’s op hetzelfde moment de stad ingaan en vervolgens in de stad files veroorzaken.
Graag hoor ik van de wethouder waarom deze maatregelen geen deel uitmaken van het mobiliteitsplan en of ze wil onderzoeken of het mogelijk is deze maatregelen in te voeren.

Daarnaast kwamen we ook in Nederland nog een interessant voorstel tegen. In de stad Groningen is onlangs een voorstel aangenomen om niet alleen auto’s, maar ook stadsbussen en taxi’s binnen de grachten te weren. Is de wethouder bekend met dit plan en bereid om op onderzoek te gaan in Groningen hoe dit plan tot stand is gekomen zodat er ook naar Utrecht gekeken kan worden om een dergelijk plan tot uitwerking te laten komen?

2. Financiën:
SRSRSB biedt heel veel kansen om van Utrecht een mooiere en leefbaardere stad te maken, nu is het dus zaak om ook al die kansen te gaan benutten. En dat roept bij mijn fractie wel wat zorgen op. Omdat er in het plan nauwelijks over financiën gesproken wordt, zijn wij er nog niet gerustgesteld op dat alle maatregelen die beschreven worden ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd. Er wordt gesteld dat de financiële opgave wordt meegenomen in de investeringsstrategie die voor de Ruimtelijke Strategie Utrecht wordt opgesteld. Maar die investeringsstrategie is er nog niet.
Dat maakt ons onzeker over de haalbaarheid van het plan, en dat is voor ons nog wel een probleem. Het is lastig om inhoudelijk iets goed te keuren als we nog niet weten waar de financiën vandaan komen en dus of en wanneer alle mooie plannen daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Mijn vraag is daarom wanneer we deze investeringsstrategie kunnen verwachten. Kan de wethouder hierop reageren en wellicht toezeggen om ons nog voor de raadsbehandeling concretere informatie over de financiering van haar plannen te geven?

3. Verbreding A27:
In het plan wordt (in berekeningen en in planning) rekening gehouden met de verbreding van de A27. Echter, niemand in onze stad wil deze verbreding. Bovendien is de planning dat dit niet eerder gereed is dan 2026, terwijl het plan loopt tot 2025. Het zou daarom goed zijn om bij het prioriteren van knelpunten en maatregelen niet uit te gaan van deze verbreding maar onafhankelijk hiervan te bepalen waar we in 2025 willen staan. Graag een reactie van de wethouder. Waarom is ervoor gekozen om de verbreding zo duidelijk op te nemen in de plannen?

4. 80 op de ring.
We vinden het ook een goede keuze dat het college ervoor kiest om op vrijwel alle wegen en straten in de stad naar een snelheidslimiet van 30 km/uur te gaan.
Een maximumsnelheid van 80km/u op alle snelwegen rond de stad zou een mooie toevoeging hieraan zijn, omdat hiermee luchtvervuiling en geluidsoverlast worden beperkt. En niet alleen goed voor luchtkwaliteit en beperken geluidsoverlast, maar ook voor veiligheid en doorstroming. [want bij 80 minder snelheidsverschillen tussen auto’s en vrachtwagens en minder ongelukken]
Wil de wethouder daarvoor lobbyen, of eventueel blijven lobbyen, bij het Rijk, eventueel samen met andere grote steden?

5. Afronding
tot slot nog drie kleine puntjes:
- We zouden graag dit plan aangrijpen om ook van recreatiegebieden een pretterigere plek te maken door autoverkeer terug te dringen. Ik wil met name de Voorveldse polder noemen, waar veel overlast ervaren wordt van mensen die met de auto naar de hier gevestigde sportclubs gaan, maar ook van mensen die dit als een soort sluiproute naar de A27 zien. Is de wethouder bekend met dit probleem, en bereid om hier maatregelen te treffen om ook hier autoverkeer te weren?
- Tijdens de RIA gaf de wijkraad Noord-West in haar bijdrage aan dat er niet of nauwlijks gehandhaafd wordt op de maximumsnelheid van 30km op de WeerdsingelWZ en het door rood licht rijden op de Oudenoord. is de wethouder bekend met deze klacht en wat wordt hieraan gedaan?
- Op pagina 42 wordt gesproken van verbreding NRU. We hopen dat dit een foutje is, kan de wethouder bevestigen dat dit een vergissing is en toezeggen dit te veranderen voor de raadsbehandeling? In dit kader sluit ik ook graag aan bij de suggestie van de PvdA om opnieuw bij het Rijk te gaan lobbyen voor financiering om alle pleinen van de NRU verdiept aan te leggen.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage stadsverwarming Utrecht

Lees verder

Raadsbijdrage APV-voorstel Jony Ferket D66

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer