Commis­sie­bij­drage Parkeren en groen Anato­mie­gebouw Bekkerstraat


14 juni 2018

Dit is een onderwerp waar de Partij voor de Dieren, eerder samen met GroenLinks, al regelmatig mondelinge en schriftelijke vragen over heeft gesteld. Het zit ons echter nog steeds niet lekker. We hebben het voor deze commissie geagendeerd met twee doelen:

Een terugblik op het proces: had het echt niet anders gekund en hoe gaan we ervoor zorgen dat er in de toekomst niet vaker groen moet wijken voor autoparkeerplaatsen.
Nu dit op deze plek eenmaal toch gebeurt is, wat kunnen we doen om dit te compenseren.

1. PROCES

Eerst het proces:

We hebben het over structureel beschermd groen bij een beschermd stadsgezicht.
Het gebouw had eerder een maatschappelijke bestemming waar een parkeerbehoefte van 80 bij was uitgerekend. Door de verkoop en bestemmingswijziging van het gebouw is de parkeerbehoefte een stuk lager geworden.[1] Een verschil van 80 in de oude situatie naar 12 tot 20 in de nieuwe functie.

In de nota stallen en parkeren staat dat in zo’n geval het overschot aan parkeerplaatsen niet hoeven te worden opgeheven. Okay het hoeft dus niet, maar het kán wel! Graag een reactie van de wethouder hierop.
In de inschrijvingleidraad bij de verkoop van het gebouw stond ook dat er bij realisatie van woningen géén rekening gehouden hoefde te worden met de aanleg van parkeerplaatsen. In de erfpachtovereenkomst werd herhaald dat er geen nieuwe parkeerplaatsen hoefden te worden aangelegd.

En dan toch, ondanks deze stukken, geeft het college in antwoorden op onze schriftelijke vragen aan dat het onmogelijk was de vergunning voor parkeerplaatsen te weigeren.

Sluit deze wethouder zich aan bij die antwoorden? Kan deze wethouder toegeven dat het een mogelijkheid was om die parkeerplaatsenvergunning ook niet te verlenen?

En vervolgens is de stad toch opgezadeld met 20 onnodige parkeerplaatsen. Nota bene in het groen.

Ik vind dit een beetje een vreemde situatie, want nu hebben we een nieuwe wethouder die dit allemaal niet bedacht heeft, maar ik wil toch wel graag een reactie waarom het college van mening is dat het opofferen van groen en het realiseren van meer parkeerplaatsen een goed idee is, zeker in het licht van gezonde verstedelijking en klimaatadaptatie. Ik ben benieuwd hoe deze wethouder dit ziet.

2. PARKEERPLAATSEN OPENBARE RUIMTE OPHEFFEN

Dan: gedane zaken zijn moeilijk terug te draaien. De vergunning is vergeven en gebruikt, en groen is vernietigd. De Partij voor de Dieren vindt het ontzettend onwenselijk dat er in onze stad groen wordt opgeofferd voor parkeerplaatsen. Ik wil hier ook wel de vraag aan andere fracties stellen: hoe kijken zij hier tegenaan?

Er ligt een oplossing voor de hand: het parkeren dat voorheen op de openbare ruimte werd afgewenteld, kan nu op eigen terrein worden opgelost. En, mede omdat dit gebied tegen de grens van een parkeerzone ligt, zijn er langs de griftkade altijd veel lege parkeerplaatsen. Is de wethouder bereid om te laten onderzoeken of het mogelijk is om in de directe nabijheid van het anatomiegebouw een deel parkeerplaatsen in de openbare ruimte op te heffen en een groene inrichting te geven?

Ik ben zeer benieuwd naar de reactie van de wethouder, en hierin eigenlijk ook weer naar de visie van de andere fracties want de Partij voor de Dieren overweegt namelijk een actuele motie hiertoe.

Het gaat ons dan niet om de vraag of het noodzakelijk is om als de parkeereis van de oude functie hoger is dan de parkeereis van de nieuwe functie, dat aantal parkeerplaatsen op te heffen, maar om de vraag of het mogelijk is.

3. GROENCOMPENSATIE

En dan toch nog een derde puntje. Want in antwoord op onze mondelinge vragen hierover zei wethouder Jansen vorig jaar dat na de kaalslag die langs de Biltsche Grift had plaatsgevonden, zou worden gecompenseerd met een nieuwe groene invulling. In de erfpachtovereenkomst staan de woorden ‘natuurlijke en ecologische waarde’. Recent zijn er langs het water allemaal hardhouten steigers aangelegd. Dat lijkt in niets op de inrichting met bomen en struiken die er eerst was. Vind het college hardhouten steigers een goede vervanging voor de groene kades die er eerst waren? Graag een reactie. En als het college het met de PvdD eens is dat dit niet van vergelijkbare ecologische waarde is, hoe gaat het college dan zorgen dat er nog wel iets van fatsoenlijke compensatie gaat komen?

4. RELATIE OMWONENDEN

En tot slot zou ik nog graag van de wethouder horen hoe het college in dit hele proces de communicatie ervaart met alle omwonenden die eerst genoten van de groene inrichting van deze buurttuin en nu met parkeerplaatsen en hardhouten steigers worden opgezadeld

[1] SV 2018/19 vraag 7: Voor het pand gold op het moment van de aanvraag omgevingsvergunning de bestemming ‘maatschappelijke doeleinden’. Op basis van deze functie was onderwijs al toegestaan. Voor de toevoeging van de 10 woningen en bedrijfsruimte was een omgevingsvergunning noodzakelijk. Aangezien bij deze omgevingsvergunning sprake was van een functiewijziging, is de aanvraag ook getoetst aan het geldende parkeerbeleid. Op basis van bijlage 1 van de ‘Nota Stallen en Parkeren’ mag rekening worden gehouden met het rechtens verkregen niveau van het pand. In dit concrete geval komt de berekening uit op een minimum parkeereis van twaalf parkeerplaatsen en een maximum parkeereis van twintig parkeerplaatsen. Het is daarom toegestaan om twintig parkeerplaatsen te realiseren. Dit is ook bevestigd in een uitspraak van de rechtbank.