Raads­bij­drage Hore­ca­kader 2018


8 maart 2018

Het horecakader. Al meer dan een jaar geleden schotelde het college ons een eerste versie voor. Daarin was groei van horeca in alle opzichten doel en uitgangspunt.

Met name in de binnenstad knelt het. De omvang van de binnenstad groeit helaas niet mee met het aantal inwoners en bezoekers. Door ongebreidelde groei toe te staan ervaren met name mensen die in de binnenstad wonen de gevolgen voor de leefbaarheid van hun directe omgeving.

De Partij voor de Dieren is dan ook blij dat het Horecakader een stuk in de goede richting is aangepast na de verschillende commissiebesprekingen afgelopen jaar.

De pijnpunten die er nog in zaten, hadden met name betrekking op de profielen voor de binnenstad. Terwijl spreiding over de verschillende wijken in de stad eraan bijdraagt dat mensen in hun eigen omgeving naar horeca kunnen en niet de binnenstad met alle overlast wordt opgezadeld. De binnenstad heeft meer functies dan alleen het vermaken van bezoekers, er wonen mensen, er zijn rustige plaatsen, cultuurhistorische gebouwen en straten, etc.

Nu de wethouder de binnenstadsprofielen uit het voorstel heeft gehaald, staat de Partij voor de Dieren een stuk positiever tegenover het voorstel. Toch willen we nog een aantal verbeterpunten meegeven.

Ten eerste een amendement om te regelen dat een wijkvertegenwoordiging van ondernemers en bewoners uit de wijk een advies kan uitbrengen voordat een nieuwe horecavergunning wordt verleend, verlengd of op naam wordt overgezet. Vestiging van nieuwe bedrijven of wijziging van het gebruik zorgt namelijk vaker voor toename van het aantal klachten en meldingen. Het betrekken van ondernemers en bewoners uit de wijk al vóórdat een nieuwe vergunning wordt verstrekt kan bijdragen aan acceptatie en het voorkomen en beperken van overlast. Amendement Wijkvertegenwoordiging

Vervolgens wilden we graag dat maatwerk-afspraken met een exploitant worden vastgelegd in de vergunning, waarbij het niet naleven van deze afspraken direct consequenties heeft voor de vergunning en pas een vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend na aantoonbaar goed gedrag. Ambtelijk navraag wees uit dat dit op dit moment juridisch lastig is, maar niet onmogelijk. Daarom vandaag de motie maatwerk in de exploitatievergunning.

In hoofdstuk 7 “Uitvoering” van het ontwikkelingskader wordt in anderhalve pagina nog iets over handhaving gezegd. Dit blijft veel te vaag. Er moet dus een veel concretere invulling komen van de plannen rondom handhaving, vóórdat nieuwe ontwikkelingen worden toegestaan. Daarom een motie voor een handhavingsplan.

Tot slot heb ik nog één motie. Die is een wens van de Actiegroep Binnenstad waarin vele bewoners en belangengroepen zich verenigd hebben. De motie sluit echter goed aan bij de visie van de Partij voor de Dieren op het proces van invulling geven aan de plannen voor de stad, daarom dienen we deze motie graag, en ook een beetje namens alle bewoners die hierbij betrokken zijn. Motie visie op de binnenstad.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage spoeddebat Uithoflijn

Lees verder

Raadsbijdrage Vaststelling van het bestemmingsplan Kruisvaartkwartier

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer