Commis­sie­bij­drage Vast­stelling Omge­vings­visie, deel­gebied Vleuten-De Meern


31 januari 2019

Dank u wel voorzitter.

Ten eerste wil ik alle betrokkenen bedanken die een bijdragen hebben geleverd aan de totstandkoming van de omgevingsvisie. De Partij voor de Dieren heeft nog een wel aantal vragen voordat wij in kunnen stemmen met dit voorstel.

Wat ons betreft zou een omgevingsvisie veel meer op hoofdlijnen concrete doelstellingen moeten bevatten, onder andere ten aanzien van de normen voor luchtkwaliteit, geluidsoverlast, groen en mobiliteit. De verzamelde informatie is ontzettend waardevol, maar de voorliggende omgevingsvisie neigt meer naar een omgevingsplan. Wegens de vele concrete punten is het lastig om te bepalen of wij nu allerlei specifieke amendementen en moties moeten indienen, indien wij bepaalde te beschermen waarden willen toevoegen, of juist bepaalde ontwikkelingen onwenselijk vinden. Een voorbeeld: Er wordt gesproken over de uitbreiding van het aantal hockeyvelden in Rijnvliet. Indien wij instemmen met deze omgevingsvisie, stemmen wij hier dan ook direct al mee in? En geldt dit dan ook voor al die andere specifieke punten?

Uit het participatietraject komen enkele belangrijke gebiedsthema’s naar voren waar inwoners aan hechten: het dorpse karakter, behoud van groen, elkaar makkelijk ontmoeten, fijn wonen en werken, en prettig kunnen verplaatsen. Wij kunnen ons vinden in veel uitgangspunten, maar een probleem is dat dergelijke algemene uitgangspunten voor meerdere interpretaties vatbaar zijn en in de nadere uitleg ook vaak vaagheden en tegenstrijdigheden bevat.

Zo hechten bewoners zeer aan het aanwezige groen. Zij willen dat dit behouden en versterkt wordt. Maar wat betekent vervolgens het behouden van ‘voldoende groen’? Dit naar aanleiding van opmerkingen over het voldongen-feit-denken van een groeiende stad, waarbij groen ook plaats moet maken voor stenen. Voldoende groen is wat ons betreft écht te vaag. Is voldoende minstens evenveel als nu aanwezig is, vraag ik de wethouder, en is de wethouder bereid om dit duidelijker op te nemen in de Omgevingsvisie?

En ten aanzien van woningbouw: na afronding van grote bouwprojecten is er volgens de Omgevingsvisie beperkt ruimte voor kleinschalige woningbouwprojecten. Mooi. Maar wat betekent dan precies ‘beperkte ruimte’, vraag ik de wethouder? Waar ligt de grens tussen wel bouwen en niet meer bouwen? Hier moet de visie toch ondubbelzinnig over zijn? Is de wethouder bereid om in de Omgevingsvisie op te nemen dat in het buitengebied en in het groen gewoon geen woningen en kantoorgebouwen worden gerealiseerd? Zo nee, waarom niet, en waar ligt de grens dan wel?

Omdat deze visie zo specifiek wordt, voelt de Partij voor de Dieren zich aangesproken om dat ook te doen.

Ten eerste ten aanzien van de natuur.

In de visie staat dat groene plekken in de wijk met elkaar worden verbonden, zodat dieren zich beter kunnen verplaatsen. Dat is heel goed. Kan het college dit concreter maken door toe te zeggen dat de groenstructuur van het spoortaluut tussen het Máximapark het buitengebied, … én de groenstructuur tussen het Veldhuizerpark, de Leidsche Rijn en het Máximapark in de komende jaren verbeterd zullen worden?

In de visie staat dat belangrijke groene gebieden en verbindingen in Vleuten-De Meern worden beschermd en dat bij aantasting de schade moet worden gecompenseerd. Dat is goed. Is het college dan ook met de Partij voor de Dieren van mening dat in deze gebieden niet gebouwd moet kunnen worden, nu meer bouwprojecten de groene waarden, zeker in een drukke stad, zullen aantasten?

In de visie staat dat er ook enige ruimte is voor uitbreiding van de golfbaan in het kasteelpark. Zoals bekend vind de Partij voor de Dieren het ontzettend pijnlijk dat door een vorige raad uitbreiding van de golfbaan mogelijk gemaakt is. Die uitbreiding is oud nieuws lijkt ons. Waarom moet het dan opnieuw bevestigd worden in deze omgevingsvisie? Kan het eruit, en maken deze woorden in de omgevingsvisie niet nóg méér uitbreiding mogelijk? Waarom is die uitbreiding opnieuw aan de orde in deze omgevingsvisie?

En in de Omgevingsvisie staat dat dieren geen last mogen hebben van de uitbreiding. Is het college ook van mening dat de huidige uitbreiding al tot grote schade aan natuur en biodiversiteit leidt? Die bomen wórden toch al gekapt, en dieren verliézen hiermee toch hún leefgebied?

Mijn fractie kan omwille van de teksten over de golfbaan niet instemmen met de Omgevingsvisie en vragen de wethouder dezen te schrappen. Nogmaals: waarom moet het er nog in?

Waarom blijkt overal uit dat groene waarden vooral benut moeten worden voor recreatie? De Partij voor de Dieren hoopt dat met benutten ook bedoeld wordt dat de intrinsieke waarde van groen “benut” wordt. Kan de wethouder bevestigen dat er ook meer ruimte komt waar de natuur de natuur kan zijn, waar dieren ongestoord kunnen leven?

In de Omgevingsvisie staat dat er meer recreatie mogelijk wordt gemaakt bij Haarzuilens, maar ook in het algemeen binnen Vleuten-De Meern. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de impact van toenemende recreatie op de natuurlijke waarden van het gebied. Kan de wethouder die zorgen wegnemen?

Nog drie overige vragen.

Het autobezit in Vleuten-De Meern is erg hoog en wordt ook gebruikt voor het doen van boodschappen en vervoer binnen Utrecht. De ambitie is volgens de omgevingsvisie om dit niet te ontkennen, maar duurzame vormen van mobiliteit te stimuleren. Tegelijk wordt ingezet op het efficiënter indelen van parkeervakken. Betekent dit dat er meer mogelijkheden voor het parkeren van auto’s komen, of betekent de efficiëntere indeling dat er ruimte vrijgemaakt wordt voor bijvoorbeeld groene speelplaatsen? En waarom wordt hier een ambitie genoemd, maar geen duidelijke doelstelling waar we naartoe werken? Graag een reactie.

In de Omgevingsvisie blijkt het belang van rust. Omwonenden geven al aan geluidsoverlast te ervaren. Kan de wethouder toezeggen dat we met deze Omgevingsvisie niet de deur openzetten voor nog meer grote evenementen? En waarom worden ook hier geen concrete geluidsnormen genoemd?

Met het oog op vliegtuigoverlast, verkeer op de A12 en de gevolgen voor luchtkwaliteit en geluidsoverlast, is de wethouder met ons van mening dat geur- en geluidsnormen ook duidelijker in de visie moeten worden opgenomen en dat die de WHO-normen moet benaderen? Zo nee, waarom niet? en ook hier geldt: waarom worden er geen heldere normen vastgesteld waar wij in de omgevingsplannen aan kunnen werken?

Dank u wel.