Actuele motie Kappen met Kappen geldt ook voor Carte­si­us­driehoek fase 1


17 september 2020

Motie 270/2020

De Gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 17 september 2020,

Constaterende dat:

 • Het college op 15 september in een raadsbrief heeft aangekondigd voornemens te zijn een velvergunning voor het kappen van 18 bomen in de toekomstige wijk Cartesiusdriehoek te verlenen en deze velvergunning onmiddellijk in werking te laten treden, vooruitlopend op vaststellen bestemmingsplan door de raad en verlenen omgevingsvergunning voor bouw;
 • De raad de motie ‘Kappen met te vroeg kappen-III’ (M29/2006) heeft aangenomen, met als dictum dat bij bouwprojecten waarvoor bomen gekapt moeten worden, de kap pas kan plaatsvinden nadat alle benodigde vergunningen bruikbaar geworden zijn;
 • Deze vergunning voor Cartesiusdriehoek betrekking heeft op een aantal waardevolle bomen, zoals eiken, berken, sierkersen en populieren van wel 40 jaar oud;
 • Dat de meeste van deze bomen een toekomstverwachting hebben van nog wel 10 tot 15 jaar en dat dit met goede zorg en conditieverbetering nog meer zou kunnen zijn;
 • Het college met het verlenen en in werking laten treden van een velvergunning, de raad de mogelijkheid ontneemt om bij het vaststellen van bestemmingsplan een andere keuze te maken;

Overwegende dat:

 • Dit plan al lang bekend is, de geschikte seizoenen voor archeologisch onderzoek, bomenkap etc. ook bekend verondersteld worden bij de gespecialiseerde ambtenaren, en de planning van bestemmingsplan en vergunningen hier al lang op aangepast had kunnen worden als dit zorgvuldig voorbereid was;
 • Dit niet de eerste keer is dat de motie ‘Kappen met te vroeg kappen-III’ wordt genegeerd, recent nog bij de Heycopstraat;
 • De raad pas bij het bespreken van het bestemmingsplan de mogelijkheid heeft om het hele ruimtelijke plan integraal te beoordelen en hierbij wensen en eventuele wijzigingen ten aanzien van bijvoorbeeld groen mee te geven;
 • De benodigde bouwvergunningen pas verleend kunnen worden nadat het bestemmingsplan is vastgesteld;
 • Dat de raad bij het vaststellen van het bestemmingsplan verzoeken kan meegeven ten aanzien van de inrichting van het terrein en de bouwwerkzaamheden, die mogelijk een aantal bomen redden van kap;
 • Het mogelijk is om aan een velvergunning een voorwaarde te verbinden bijvoorbeeld dat deze pas in werking treedt na een bepaalde datum of na het verkrijgen van de vergunning om te mogen bouwen;

Verzoekt het college om:

 • Er alles aan te doen om te zorgen dat bomenkap niet plaatsvindt vóórdat de raad een besluit genomen heeft over het bestemmingsplan;
 • Áls het college ertoe besluit om de velvergunning voor de kap van deze bomen te verlenen, dan aan die velvergunning de voorwaarde te verbinden dat deze (conform de motie ‘Kappen met te vroeg kappen’) pas gebruikt mag worden nadat alle benodigde vergunningen om te mogen bouwen zijn verleend en bruikbaar geworden;

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), Denk

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, CDA, GL, SBU, CU, D66, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Onderzoek de samenhang tussen groen én stedelijke ontwikkeling, mobiliteit en energie

Lees verder

Motie Een reclamefolder is geen huis-aan-huisblad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer