Motie Een recla­me­folder is geen huis-aan-huisblad


1 oktober 2020

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 1 oktober 2020, ter bespreking van het Raadsvoorstel Wijziging Afvalstoffenverordening en APV Opt-in systeem;

Constaterende dat:
1. Het college naar aanleiding van een uitspraak van de rechter voorstelt om een definitie van ‘huis-aanhuisblad' in te voeren,
2. Het voorstel is om de definitie te gebruiken die opgesteld is door de adverteerders, verenigd in de Stichting Reclame Code,
3. Deze uitgaat van minimaal 10% ‘nieuws’ in een blad om dit als ‘huis-aan-huisblad' aan te merken,
4. Op dit moment in de gemeente al reclamefolders worden bezorgd die vermomd zijn als huis-aanhuisblad, met 10% nietszeggende berichten, om aan deze definitie te voldoen;

Overwegende dat:
1. Het ontwijken van het verbod op het ongevraagd verspreiden van reclamefolders tegengegaan moet worden,
2. De definitie van de Stichting Reclame Code niet erg ambitieus is en er al voorbeelden zijn van definities die uitgaan van fors hogere percentages nieuws, zoals in de gemeente Rotterdam en bij het Steunfonds Lokale Journalistiek,
3. Het college al heeft toegezegd om in gesprek met de Stichting Reclame Code (SRC) te onderzoeken of hun definitie van huis-aan-huisblad aangescherpt kan worden, met een substantieel hoger percentage lokaal nieuws;

Draagt het college op:
1. Parallel aan het gesprek met de SRC met andere gemeenten al te verkennen of het mogelijk is om tot andere definitie te komen, mocht de route via de SRC niet tot succes leiden,
2. De raad in het eerste kwartaal van 2021 te informeren over de uitkomsten van beide gesprekken,
3. Zo spoedig mogelijk na de uitspraak in het cassatieberoep (en indien dan nog relevant) aan de raad een voorstel voor te leggen voor aanpassing van de definitie van huis-aan-huisblad, waarbij een substantieel hoger percentage lokaal nieuws het uitgangspunt is, en bij dit voorstel ook de lokale uitgevers van huis-aan-huisbladen te betrekken;

En gaat over tot de orde van de dag.

Jan Wijmenga, ChristenUnie
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tessa Sturkenboom, S&S
Jantine Zwinkels, CDA
Jelmer Schreuder, D66
Rachel Heijne, GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, S&S, CDA, GL, Denk, CU, D66, PvdA, VVD

Tegen

PVV, SBU