Actuele Motie Pilot Lande­lijke Vreem­de­lingen Voor­ziening Utrecht


9 mei 2019

Actuele motie 47/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 mei 2019,

Constaterende dat:

 • De gemeente Utrecht gaat deelnemen aan de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen;
 • Hiertoe een convenant is geketend voor de samenwerking tussen gemeente, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Vreemdelingenpolitie (AIVM);
 • Hiertoe tevens samenwerkingsafspraken zijn gemaakt tussen de gemeente Utrecht en Utrechtse maatschappelijke organisaties voor ongedocumenteerden.

Overwegende dat:

 • De Utrechtse aanpak van Bed, Bad, Brood en Begeleiding er al jarenlang voor zorgt dat een groot deel van de cliënten uitstroomt met een toekomstperspectief;
 • De samenwerking met de in het convenant en de samenwerkingsafspraken genoemde partijen voor doorbraken kan zorgen in de casussen van individuele ongedocumenteerden en voor een nog sterkere gezamenlijke aanpak;
 • De pilot alleen kan slagen:
  • Als landelijke samenwerkingspartners open tegemoet worden getreden, en
 • Als er wordt gevaren op de ervaring van Utrechtse samenwerkingspartners die verantwoordelijk zijn voor de goede resultaten tot nu toe.

Draagt het college op:

 • Tijdens de pilot vast te houden aan de succesfactoren van de Utrechtse aanpak, zoals de toegang tot laagdrempelige, kleinschalige opvang, zonder dwang, met persoonlijke begeleiding en uitgaande van de vertrouwensband met cliënten;
 • Zich maximaal in te zetten om te zorgen dat het in het convenant beschreven ‘toezicht door de DT&V op de pilot’ zich richt op de tijdens de pilot te leren lessen en het bijdragen aan het wegnemen van belemmeringen binnen individuele casussen en niet op het overnemen van verantwoordelijkheden binnen de Utrechtse aanpak.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne-Marijke Podt, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Streefland, ChristenUnie
Fred Dekkers, GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, S&S, CDA, GL, Denk, CU, D66, PvdA

Tegen

PVV, SBU, VVD