Motie Plan Openbare toiletten niet uit het groen­budget


9 mei 2019

Motie 48/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 mei 2019, ter bespreking van het Initiatiefvoorstel Utrecht op het gemak,

Constaterende dat:

• De initiatiefnemers voorstellen om de kosten voor het opstellen van het plan van aanpak te dekken door herprioritering binnen onder meer het programma Openbare Ruimte en Groen;
• Het college in haar reactie schrijft dat het plan van aanpak gefinancierd kan worden uit de budgetten voor wijkonderhoud en de vrije beleidsruimte van het Meerjaren Groen Programma;

Overwegende dat:

• Toiletten bijdragen aan het op de kaart zetten van Utrecht als plek waar iedereen welkom is;
• Toiletten gewenst zijn voor gastvrij toerisme en recreatie;
• Het gezien het doel en de doelgroep van het voorstel, voor de hand ligt het plan voor openbare toiletten niet ten koste te laten gaan van budget voor onderhoud en groen, maar te financieren door herprioritering binnen het programma Economie;
• Het groen en het onderhoud van groen steeds meer onder druk komen te staan in een groeiende stad;
• In het Meerjaren Groen Programma vele gewenste investeringen staan, waarvoor nog geen dekking is;
• Het onwenselijk is het budget van het Meerjaren Groen Programma en het budget voor Wijkonderhoud & service aan andere zaken dan de met deze programma’s beoogde doelen uit te geven;

Roept het college op:

• De kosten voor het opstellen van het plan van aanpak voor toiletten, zoveel mogelijk te dekken binnen het programma Economie, omdat toegankelijke toiletten bijdragen aan een aantrekkelijke gastvrije stad;
• Bij het herprioriteren binnen het programma Openbare Ruimte en Groen, de kosten voor het opstellen van het plan van aanpak voor toiletten, niet ten koste te laten gaan van tijd, aandacht en investeringen die anders naar groen zouden gaan, maar de herprioritering te laten landen binnen de werkzaamheden t.a.v. de niet-groene openbare ruimte;
• Tegelijk met het plan van aanpak ook een overzicht van de dekking van de gemaakte kosten de delen met de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD