Amen­dement Biodi­ver­siteit leidend principe


9 maart 2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 maart 2023, gezien het raadsvoorstel Aanvullende afspraken RSU2040 (oplegger RSU2040),

Constaterende dat:

 1. Er met dit raadsvoorstel nieuwe principes voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad worden toegevoegd aan de principes zoals vastgesteld onder beslispunt 4 in het Raadsbesluit ‘Vaststelling Utrecht Dichtbij de tienminutenstad RSU 2040';
 2. De raad sinds het in 2021 vaststellen van de RSU 2040 ook de biodiversiteitscrisis heeft uitgeroepen;
 3. De biodiversiteitscrisis en klimaatcrisis steeds urgenter worden;

Overwegende dat:

 1. In de RSU een paragraaf 4.3.2. over biodiversiteit is opgenomen waarin genoemd wordt dat "Klimaatverandering en afname biodiversiteit ertoe leiden dat de gemeente bij de groei van de stad moet inzetten op meer en gevarieerder groen";
 2. De hele RSU2040 217 pagina's telt en er daarom een 12 leidende principes zijn uitgelicht die centraal staan bij ruimtelijke ontwikkeling (waaraan er nu 2 worden toegevoegd);
 3. Dit de principes zijn die leidend zijn voor de keuzes in alle ruimtelijke plannen van Utrecht;
 4. De urgentie van de biodiversiteits- en klimaatcrisis het noodzakelijk maken dit punt ook toe te voegen aan de leidende principes voor de RSU.

Besluit:

1. Aan beslispunt 1 van het ontwerpraadsbesluit Aanvullende afspraken RSU2040 (oplegger RSU2040), ook nog een onderdeel c toe te voegen dat luidt:

'Groei gaat niet ten koste van klimaat, biodiversiteit en gezondheid en houdt rekening met het tegengaan van de biodiversiteits- en klimaatcrisis.'

2. En deze tekst ook te verwerken in de bijlage bij dit raadsvoorstel 'Oplegger RSU2040' in paragraaf 1.2 op pagina 4, paragraaf 3.1 op pagina 7, en als punt 4o op pagina 18.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Linda Bode, Volt


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren, EenUtrecht, Volt, Bij1

  Tegen

  Utrecht Solidair, VVD, PvdA, D66, ChristenUnie, Denk, SBU, GroenLinks, CDA, S&S, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)