Motie Alle kinderen met risico op achter­stand bereiken


9 maart 2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 maart 2023, ter bespreking van de Nota van uitgangspunten passende kinderopvang 2024;

Constaterende dat:

 1. Utrecht op maat wil gaan bepalen welke kinderen in aanmerking komen voor voorschoolse educatie (VE-indicatie);
 2. Het college in afstemming met de VE-aanbieders bepaalt welke criteria gaan gelden voor de VE-indicaties;

Overwegende dat:

 1. We in Utrecht werk willen maken van kansengelijkheid en onderwijsachterstanden willen tegengaan;
 2. Voorschoolse educatie bedoeld is voor kinderen ‘met een (risico op een) onderwijsachterstand door omgevingskenmerken’;
 3. Het onderwijsachterstandenbeleid erop gericht is om gelijke kansen te bieden aan álle kinderen die structureel minder kansen hebben door omgevingsfactoren, waarvan opleidingsniveau, taalomgeving, opvoedingsstress en armoede belangrijke indicatoren zijn;
 4. Er nog veel onduidelijk is over hoe de nieuwe wijze van indiceren eruit gaat zien, omdat de criteria nog tussen college en VE-aanbieders moeten worden afgestemd;
 5. Het van belang is om wetenschappelijke inzichten te betrekken bij het vaststellen van die criteria en te werken met een instrument zoals bijvoorbeeld VLOT zodat alle kinderen een gelijke behandeling krijgen;
 6. Het college verwacht 20% minder indicaties af te geven met op maat indiceren en het bieden van 2 dagdelen voor kinderen zonder indicatie, maar het verminderen van het aantal indicaties geen doel op zich mag zijn waar het gaat om kansengelijkheid van kinderen;

Draagt het college op:

 1. In de uitwerking van indiceren op maat niet alleen criteria tussen gemeente en aanbieders te bepalen, maar daarbij ook wetenschappelijke expertise te betrekken;
 2. In de te ontwikkelen werkwijze bewezen omgevingsfactoren mee te nemen;
 3. Hierover terug te koppelen aan de raad.

Ilse Raaijmakers, PvdA
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Maartje Vermeulen, GroenLinks
Bina Chirino, ChristenUnie
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Esma Kendir, Student & Starter
Linda Bode, Volt
Stevie Nolten, Bij1


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Actuele motie Vergoed identiteitsdocumenten en rijbewijs na wijziging geslachtsregistratie

Lees verder

Amendement Biodiversiteit leidend principe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer