Amen­dement Grondslag Markt­ver­or­dening in over­een­stemming met APV


9 februari 2017

Amendement 2/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 februari 2017, ter bespreking van de Marktverordening 2017;

constaterende dat:

  • In de aanhef van de voorliggende Marktverordening 2017 in de aanhef alleen artikel 149 Gemeentewet als grondslag van de marktverordening wordt vermeld;
  • In de toelichting op de Marktverordening 2009 als grondslag van de verordening naast artikel 149 gemeentewet ook artikel 160, waaronder de bevoegdheid van het college valt om jaarmarkten of gewone marktdagen in te stellen, af te schaffen of te veranderen (artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet), wordt vermeld;
  • In de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 in artikel 5:30, lid 1 onder b, markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h van de Gemeentewet, wordt uitgesloten in de begripsbepaling van een buitenevenement;

overwegende dat:

  • Zonder het vermelden van artikel 160, eerste lid onder h, als grondslag van de marktverordening, artikel 5:30, lid 1 onder b van de APV, dat markten uitsluit in de begripsbepaling van een buitenevenement, waarschijnlijk in de lucht komt te hangen;
  • Het hierdoor mogelijk zou kunnen worden dat markten als evenement worden aangevraagd om te organiseren op plaatsen die niet zijn voorzien als plaatsen waar markten kunnen worden georganiseerd;
  • Hierdoor het organiseren van een markt in de Utrechtse parken als evenement niet op grond van de APV kan worden uitgesloten;

besluit:

  • Aan beslispunt 1 toe te voegen: “waarbij de zin “gelet op de artikelen 149 van de Gemeentewet;” in de aanhef van de verordening wordt gewijzigd in “gelet op de artikelen 149 en 160, eerste lid, aanhef en onder h””

En gaat over tot de orde van de dag.

Michel Eggermont, SP
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie
Thijs Weistra, GroenLinks
Lex van Eijndhoven, VVD
Jony Ferket, D66


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Dring aan op Groene OZB

Lees verder

Actuele motie Geen kinderrechtenstad zonder een kinderburgemeester!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer