Amen­dement Laat burgers niet in de kou staan bij uitvoering warm­te­visie


2 november 2017

Amendement 50/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 2 november 2017, ter bespreking van het raadsvoorstel Warmtevisie Utrecht.

Constaterende dat:

  • De warmtevisie een afweging per gebeid voorstelt waarbij de totale maatschappelijke kosten en baten betrokken worden;
  • In beslispunt 3 (van het raadsvoorstel) en paragraaf zes (van de visie) die kosten en baten telkens in brede zin worden opgevat;
  • De transitie van gas naar een elektrisch (of ander) systeem een individueel huishouden vele duizenden euro's kan kosten.

Overwegende dat:

  • Het overduidelijk moet zijn dat de warmtevisie individuele inwoners niet in de kou laat staan;
  • Reguliere financiering niet voor iedereen beschikbaar zal zijn;
  • Dit betekent dat de gemeente mogelijk financiering moet aanbieden in de vorm van leningen of subsidie;
  • De kosten voor de gemeente uiteraard zo laag mogelijk gehouden moeten worden, maar dit in het geheel van de maatschappelijke kosten- en batenanalyse meegewogen wordt;
  • Van bewoners wel verwacht mag worden dat zij bij investeringen een aantal jaar vooruit kijken, mits de informatievoorziening en communicatie vanuit de gemeente op orde zijn,

Besluit:

  • aan beslispunt 3 toe te voegen: "waarbij de kosten en baten ook voor individuele inwoners proportioneel zijn, wanneer zij meewerken aan de transitie.

En gaat over tot de orde van de dag.

Sander van Waveren, CDA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Jolande Uringa, ChristenUnie
Jelmer Schreuder, D66
Monique Bollen, GroenLinks
Gertjan te Hoonte, VVD
Bülent Isik, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

unaniemaangenomen

Tegen