Motie Haarzicht: Op tijd horen van afwijken


2 november 2017

Motie 166/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 2 november 2017, gehoord de beraadslaging.

Constaterende dat:

  • In de Ontwikkelvisie Haarzicht is besloten met amendement 2012/A85 dat er 25% sociale woningbouw zou worden gerealiseerd;
  • Het college nu voornemens is slechts 9% sociale woningbouw te realiseren;
  • Het Stedenbouwkundig Plan, samen met de anterieure overeenkomst, inmiddels al is vastgesteld door het college en als basis dient voor het Bestemmingsplan dat aan de raad zal worden aangeboden.

Overwegende dat:

  • De gemeenteraad kaders stelt waarbinnen het college kan opereren;
  • Daar waar afwijkingen van kaders nodig zijn het college de raad hierover hoort te informeren en om bijstelling dient te verzoeken van de gestelde kaders;
  • Verschillende fracties van de gemeenteraad in de commissie S&R hebben aangegeven niet tevreden te zijn dat het college, zonder de raad te informeren, afwijkt van gestelde kaders.

Spreek uit:

  • Het passend binnen goede bestuurlijke verhoudingen te vinden, dat het college de gemeenteraad eerst consulteert alvorens plannen aan te nemen, die afwijken van expliciet door de raad gestelde kaders.

Draagt het college op:

  • In het vervolg bij gebiedsontwikkeling de gemeenteraad op tijd en expliciet van cruciale wijzigingen (meer dan ca. 5%) op de hoogte te stellen, om hen zo in de gelegenheid te stellen bij te sturen;
  • En de raad in het algemeen tijdig te informeren over het afwijken van aangenomen amendementen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Gadiza Bouazani, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Jolande Uringa, ChristenUnie
Reinhild Freytag, S&S
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Haarzicht: Afspraak is afspraak, ook bij sociale huur

Lees verder

Amendement Laat burgers niet in de kou staan bij uitvoering warmtevisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer