Amen­dement Maak ook parken vuur­werkvrij


1 november 2018

Amendement 44/2018

De gemeenteraad van Utrecht in vergadering bijeen op 1 november 2018, ter behandeling van het raadsvoorstel 'Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, Gemeente Utrecht, vuurwerkvrije zones',

Constaterende dat:
- Ruim 80 procent van de Utrechters voorstander is van vuurwerkvrije zones bij dierenverblijven, in parken en in natuurgebieden;
- Het college zelf in het raadsvoorstel aangeeft dat er geen extra capaciteit is voor handhaving, maar dat er een preventief effect uitgaat van aanwijzing van de gebieden en door in te zetten op voorlichting en communicatie, ook in de periode voorafgaand aan de jaarwisseling;
- Het onderscheid tussen park en natuurgebied of tussen deel van het park met en zonder dierenweide niet altijd eenvoudig en eenduidig te maken is;

Overwegende dat:
- Vuurwerk juist voor dieren (vogels, vleermuizen, huisdieren, etc.) erg verstorend is en veel stress met zich mee brengt;
- Parken in het algemeen, maar zeker tijdens de jaarwisseling, een toevluchtsoord zijn voor vogels en andere dieren;
- Juist omdat er breed draagvlak is voor het vuurwerkvrij houden van parken, er een enorm preventief effect kan uitgaan van het generiek aanwijzen van parken als vuurwerkvrije zones doordat dit nnensen een mogelijkheid geeft eventueel elkaar op hun gedrag aan te spreken;
- Een groot deel van het publiek waarschijnlijk niet de kaartjes gaat raadplegen die worden gemaakt om te zien waar vuurwerk wel of niet mag worden afgestoken;
- Nieuw beleid rondom vuurwerkvrije zones derhalve gediend is met duidelijkheid en eenduidigheid;
- Het generiek aanwijzen van parken als vuurwerkvrije zone een stuk helderder is dan het onderscheid tussen park en natuurgebied of deel van het park met en zonder dierenweide;

Besluit:
- Beslispunt 1 uit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen: "De Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, Genneente Utrecht, vuurwerkvrije zones vast te stellen waarmee alle buitenverblijven waar dieren worden opgevangen of verzorgd, parken en natuurgebieden worden aangewezen als gebied waar het verboden is tijdens de jaarwisseling vuurwerk af te steken."
- Overeenkomstig in artikel 1 van de wijzigingsverordening de te wijzigen tekst van artikel
2:44, lid 1, sub a van de APV te veranderen in:
"1. Het is verboden consumentenvuurwerk te gebruiken:
a. in de directe omgeving van een inrichting waar dieren in een buitenverblijf worden
verzorgd of opgevangen, in parken of in natuurgebieden"

En gaat over tot de orde van de dag.

Heleen de Boer, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Bülent Isik, PvdA
Rachel Streefland, ChristenUnie
Mahmut Sungur, DENK


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GL, Denk, CU, PvdA, SBU

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, D66, VVD

Lees onze andere moties

Motie Stoppen met AmCham

Lees verder

Amendement All Dogs are Equal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer