Amen­dement All Dogs are Equal


8 november 2018

Amendement 49/2018

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 8 november 2018, ter bespreking van het raadsvoorstel 'Verordening hondenbelasting 2019',

Constaterende dat:

  • de belasting (volgens Artikel 3 tweede lid onder d van de Verordening hondenbelasting 2019) niet wordt geheven ter zake van honden die uitsluitend ten verkoop of aflevering 'in voorraad worden gehouden' in een inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren, wat inhoudt dat onder andere bedrijfsmatige fokkers zijn vrijgesteld;
  • de belasting (volgens Artikel 5 tweede lid van de Verordening hondenbelasting 2019) voor honden gehouden in kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland EUR 228,00 per kennel per belastingjaar bedraagt, wat inhoudt dat bij het bezit van 3 of meer honden een gereduceerd tarief wordt gehanteerd voor rashondenfokkers;

Overwegende dat:

  • er geen reden is om juist bedrijfsmatige hondenhouders en rashondenfokkers een belastingvoordeel te bieden;
  • de kans op dierenwelzijnsproblemen juist bij deze categorieen hondenhouders groot is, hetgeen niet strookt met het gedachtegoed uit het Coalitieakkoord 'Utrecht: ruimte voor iedereen';

Besluit om:

  • Artikel 3 tweede lid onder d van de Verordening hondenbelasting 2019 te laten vervallen;
  • Artikel 3 tweede lid onderdelen e en f van de Verordening hondenbelasting 2019 te hernoemen tot d en e;
  • Artikel 5 tweede en derde lid van de Verordening hondenbelasting 2019 te laten vervallen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Erwin Virginia, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ruurt Wiegant, SP


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, GL, Denk, CU, D66, PvdA

Tegen

PVV, CDA, SBU, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Maak ook parken vuurwerkvrij

Lees verder

Motie Afvalvrije scholen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer