Amen­dement Tussen­doelen naar 2040


9 juni 2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 juni 2020 ter behandeling van het Raadsvoorstel ‘Op weg naar een Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040’,

Constaterende dat:

  • De nota “Op weg naar een Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040” uitgangspunten formuleert voor de ontwikkeling en groei van de stad voor de komende 20 jaar;

Overwegende dat:

  • De ruimtelijke ontwikkeling gepaard zal gaan met toenemende druk op voorzieningen, mobiliteit, groen en een toenemende energievraag;
  • Deze toenemende druk zowel ruimtelijk als financieel goed opgevangen moet worden om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken;
  • Het opvangen van deze toenemende druk gelijke tred moet houden met het ontwikkelen van ruimte om te wonen en werken;

Besluit:

  • Aan beslispunt 1.11 toe te voegen:

Als onderdeel van de RSU 2040 formuleert de gemeente Utrecht tussendoelen voor 2025 en 2030, waaruit duidelijk blijkt dat de groei van de stad gelijke tred houdt met de groei van leefbaarheid en de groei van voorzieningen op het gebied van mobiliteit, klimaatadaptatie, groen en energie.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, CDA, SBU, Denk, PvdA

Tegen

PVV, S&S, GL, CU, D66, VVD