Amen­dement Groen voor het rood uit ontwik­kelen


9 juni 2020

Amendement 45/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 juni 2020 ter behandeling van het Raadsvoorstel ‘Op weg naar een Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040’,

Constaterende dat:

  • De nota “Op weg naar een Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040” uitgangspunten formuleert voor de ontwikkeling en groei van de stad;

Overwegende dat:

  • Groen en water belangrijke elementen zijn in de ruimtelijke inrichting van de stad;
  • Bij toevoegen van ruimte om te wonen, te werken of te verplaatsen, de hoeveelheid groen evenwichtig en evenredig mee moet groeien;
  • Bij verdichten en het voorzien in de groenbehoefte in de stad, volgorde een belangrijk aandachtspunt is;

Besluit:

  • Aan beslispunt 1.5 toe te voegen:
  • Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt groen zoveel mogelijk voor het rood uit ontwikkeld, teneinde dat bij de ingebruikname van de nieuw- of herontwikkelde gebieden direct een evenwichtige balans bestaat tussen groen en rood.
  • De Nota “Op weg naar een Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040” dienovereenkomstig aan te passen.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, SBU, Denk

Tegen

PVV, S&S, CDA, GL, CU, D66, PvdA, VVD