Motie Aankoop­budget Sport en Groen verant­woorden en voor­leggen aan de raad


8 juli 2021

Motie 220/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 8 juli 2021, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2021.

Constaterende dat:

 • 3 miljoen euro is gereserveerd voor grondverwerving voor de bestemming groen en sport, maar onbekend voor welke locaties en omvang;
 • Enecoterrein en Lunettenpark zijn vermeld als mogelijke locaties, maar nog onduidelijk zijn;
 • Buitensporten op dit moment een extra budget van 0,5 miljoen euro kent, maar nog niet bekend is hoe dit besteed gaat worden.

Overwegende dat:

 • Vergroening van de bestaande wijken een belangrijk speerpunt is voor ons;
 • Gelet op de beperkte middelen slimme keuzes gemaakt moeten worden in waar we welk geld aan uitgeven;
 • De huidige biodiversiteits- en klimaatcrisis het toevoegen van meer kwalitatief groen in de stad noodzakelijk maken;
 • Er nu al een tekort is aan ruimte voor sporten, zowel georganiseerd als in de openbare ruimte, en het toevoegen van ruimte voor sport daarmee ook van grote waarde is;
 • Ook een inrichting als bijvoorbeeld sportterrein of speelweide een bijdrage kan leveren aan biodiversiteit, bijvoorbeeld door de randen van het terrein af te zetten met een biodivers ingerichte groenstrook of bosplantsoen.

Draagt het college op:

 • Verantwoording af te leggen over de wijze waarop zij locaties afweegt door de gemeenteraad (eventueel vertrouwelijk) direct na een verwerving te informeren;
 • Op dat moment te motiveren hoe deze verwerving bijdraagt aan de vergroening van bestaande wijken, aan biodiversiteit en aan sportruimte;
 • De gemeenteraad in het vierde kwartaal 2021 een raadsbrief te sturen die gelegenheid biedt tot een debat in de gemeenteraad over de tot dan toe gehanteerde werkwijze en inhoudelijke overwegingen die bij de betreffende verwervingen hebben plaatsgevonden;
 • Bij locaties waar het voornemen bestaat de bestemming van de grond te wijzigen (waarmee de grondwaarde mogelijk daalt), de gemeenteraad tijdig hierover te informeren;
 • Voortaan in de Peilstok en het MPR de financiële consequenties te rapporteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jantine Zwinkels, CDA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tessa Sturkenboom, Student & Starter


Status

Overgenomen

Voor

Tegen