Motie Nieuwe doel­stelling voor zon-op-dak


8 juli 2021

Motie 169/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 8 juli 2021, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2021.

Constaterende dat:

  • In de schriftelijke beantwoording van onze vraag bij de Jaarstukken 2020 staat: “We zijn het met u eens dat de huidige doelstelling van 20% zon op dak naar verwachting niet meer aansluit op de gesignaleerde trend en realisatie. Ook vraagt de inzet in de Regionale Energiestrategie een mogelijke herziening van de inzet op grootschalig zon op dak. We zijn ook nieuwsgierig naar de resultaten uit de zonnemonitor (verschijnt naar verwachting eind van het jaar) die de ontwikkelingen per doelgroep vergelijkbaar maken. Op basis van deze informatie kijken we of en hoe we de doelstelling zon op dak beter kunnen laten aansluiten op de ambities die we nastreven. Dan kijken we ook opnieuw naar de definities zoals het aandeel dak voor zon en bijvoorbeeld combinatie met groene daken. In de Energievisie die eind van dit jaar aan uw raad wordt aangeboden voor besluitvorming komen we daarop terug. Een voorstel van de mogelijke wijziging van de doelstelling kan dan vervolgens in de Voorjaarsnota worden verwerkt.”;
  • De huidige doelstelling (20% van de daken beschikt over zonnepanelen in 2025) al bijna bereikt is.

Overwegende dat:

  • Het draagvlak voor zon op dak erg groot is, een groot deel al uit zichzelf gaat wat terug is te zien in het feit dat de doelstelling bijna bereikt is en daarom de lat weer een stuk hoger kan;
  • Niet zozeer het aantal daken, maar het aantal (vierkante meters) gelegde panelen een interessante indicator kan zijn om de groei van zon-op-dak te beoordelen;
  • Door deze focus op oppervlak (in plaats van aantal daken) ook de grotere (bedrijfs)daken beter in beeld komen en de potentie zichtbaar wordt.

Draagt het college op:

  • In de tweede helft van 2021 met een voorstel te komen tot een nieuwe doelstelling voor zon-op-dak die voortaan in lokaal en regionaal beleid gehanteerd kan gaan worden;
  • Op basis van deze nieuwe doelstelling het huidige stimuleringsmaatregelen voor zon-opdak te evalueren en de gemeenteraad in het eerste kwartaal 2022 te informeren over de mate waarin de beleidsstrategie en uitvoering van de gemeente zal worden bijgesteld.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jantine Zwinkels, CDA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tessa Sturkenboom, Student & Starter


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Aankoopbudget Sport en Groen verantwoorden en voorleggen aan de raad

Lees verder

Motie Aanvullend onderzoek naar het Utrechtse slavernijverleden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer