Motie Bewoners continu betrekken bij uitwerking Ener­gie­visie


10 maart 2022

Motie 100/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 maart 2022, ter bespreking van de raadsbrief Energievisie.

Constaterende dat:

 • Het college in de Energievisie een uitwerking geeft van vrijwel het volledige beleid op het gebied van de energietransitie;
 • De energietransitie een grote systeemverandering betekent die alle Utrechters direct in hun leefomgeving zal raken;
 • Meerdere partijen de wens tot een vorm van burgerberaad in de Energievisie hebben uitgesproken,
  en dat voorstellen hiertoe ook in deze raadsvergadering behandeld worden.

Overwegende dat:

 • De energietransitie naast veel technische en juridische uitdagingen, ook zeer veel praktische uitdagingen kent wanneer de uitwerking van invloed is op de directe omgeving, inclusief de woning en vervoersmiddelen, van bewoners;
 • Continue betrokkenheid van bewoners kan helpen om zowel de begrijpelijkheid als praktische uitvoerbaarheid van de energietransitie te verbeteren;
 • Een brede vertegenwoordiging uit de stad kan helpen om het energiebeleid voor alle bewoners begrijpelijk en uitvoerbaar te maken.

Draagt het college op:

 • In aanvulling op de reeds geplande participatie in van de Energievisie een doorlopend bewonerspanel op te zetten welke een rol krijgt bij de praktische uitwerking van de ambities uit de energievisie. Daarbij worden tenminste de volgende punten uitgewerkt:
  ◦ Gebruik van loting voor selectie van deelnemers en streven naar afspiegeling bevolkingssamenstelling;
  ◦ Een balans te vinden tussen doorlopende betrokkenheid en een frisse blik, waarbij bewoners gevraagd wordt meerdere keren mee te denken, maar ook periodiek nieuwe mensen uitgenodigd worden;
  ◦ De mate waarin deelnemers invloed krijgen op de uitwerking van het beleid;
  ◦ Deelnemers vragen mee te denken over de communicatie over de aanleidingen, doelstellingen en praktische toepassing van het energiebeleid.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jelmer Schreuder, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, Groenlinks
Bülent Isik, PvdA
Jan Wijmenga, ChristenUnie


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, S&S, CDA, GroenLinks, SBU, Denk, ChristenUnie, D66, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), VVD

Lees onze andere moties

Motie Huizen om in te wonen, niet voor speculanten en beleggers

Lees verder

Motie Meer ecologisch waardevol groen bij herontwikkeling Jagerskade

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer