Motie Huizen om in te wonen, niet voor specu­lanten en beleggers


10 maart 2022

Motie 111/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 maart 2022, ter besluitvorming over het raadsvoorstel Wijziging Huisvestingsverordening regio Utrecht 2019, gemeente Utrecht: invoering opkoopbescherming, kenmerk 9581494.

Constaterende dat:

  • De prijzen van koopwoningen de afgelopen 24 jaar gemiddeld met 6,5% zijn gestegen in Utrecht. Dat is fors hoger dan de gemiddelde inflatie van 1,9%;
  • Sinds 2009 daalt het percentage woningen dat gekocht wordt door een koopstarter sterk en stijgt het percentage woningen dat opgekocht wordt door beleggers.

Overwegende dat:

  • Het invoeren van de opkoopbescherming is een belangrijk wapen in de strijd tegen het opdrijven van prijzen en het opkopen van woningen door speculanten;
  • Met het nu voorliggende raadsvoorstel wordt 60% van de woningen beschermd tegen opkopende speculanten en beleggers, waardoor speculanten nog steeds veel woningen in Utrecht kunnen opkopen;
  • Het belangrijk is om het effect van het invoeren van de opkoopplicht goed te evalueren en vervolgstappen te bepalen. Daarbij moet gekeken worden naar o.a. de mogelijke toename van verkoop aan beleggers in het segment net boven de grens van de opkoopplicht, het effect op leegstand en het effect op het aanbod van betaalbare huurwoningen o.a. voor studenten.

Spreekt uit dat:

  • Zoveel mogelijk woningen in Utrecht onder de opkoopbescherming moeten vallen.

Draagt het college op:

  • Te onderzoeken of de grens van goedkope en middeldure woningen die vallen onder de opkoopbescherming kan worden verhoogd naar ten minste 80% van de woningen in eigendom van eigenaar-bewoners. Hierbij samen te werken met andere grote gemeenten, waaronder Amsterdam;
  • De uitkomsten van dit onderzoek uiterlijk in Q1 van 2023 met de Raad te delen, samen met een eerste inschatting van de effecten van de opkoopbescherming. Zo mogelijk gelijktijdig een voorstel te doen voor het verder verhogen van de WOZ-grenswaarde van de opkoopbescherming.

Floor de Koning, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Bulent Isik, PvdA
Jan Wijmenga, ChristenUnie
Jeffrey Koppelaar, Student & Starter
Maarten Koning, D66


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks, SBU, Denk, ChristenUnie, D66, PvdA

Tegen

VVD

Lees onze andere moties

Amendement Lopen, rollen en fietsen voorop

Lees verder

Motie Bewoners continu betrekken bij uitwerking Energievisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer