Motie Meer ecolo­gisch waardevol groen bij heront­wik­keling Jagerskade


10 maart 2022

Motie 78/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 maart 2022 ter bespreking van Vaststelling bestemmingsplan Jagerskade

Constaterende dat:

 1. In het bestemmingsplan aanzienlijk meer ruimte voor groen is ingetekend ten opzichte van de oude situatie;
 2. Dit groen overwegend uit gras lijkt te gaan bestaan, wat weliswaar beter is dan stenen of asfalt, maar weinig betekenisvol is voor de biodiversiteit;

Overwegende dat:

 1. Gezien de biodiversiteitscrisis iedere gebiedsontwikkeling aangegrepen moet worden om meer ecologisch waardevol groen te realiseren;
 2. Bomen en onderbeplanting in de directe leefomgeving een bewezen meerwaarde hebben op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteit, luchtkwaliteit, ecologie en geestelijke en lichamelijke gezondheid;
 3. (Zang)vogels en kleine grondgebonden zoogdieren vinden tussen bomen en lage onderbeplanting voedsel en schuilplaatsen;
 4. Bomen en lage onderbeplanting niet belemmerend zijn voor een uitnodigende uitstraling of sociale veiligheid;
 5. De kans daarom benut moet worden om in dit plangebied het groen niet alleen in te vullen met gras, maar ook aan te vullen met ecologisch waardevoller groen zoals bomen en heesters;

Draagt het college op:

 1. Bij de uitvoering van de herontwikkeling van de Jagerskade te kiezen voor een zo biodivers mogelijke invulling van het groen, daarnaast meer heesters en onderbeplanting toe te voegen en nogmaals te onderzoeken of er meer bomen geplant kunnen worden dan de 15 die nu worden herplant.
 2. Hierover uiterlijk in het laatste kwartaal van 2022 de raad te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


  Status

  Overgenomen

  Voor

  Tegen