Motie Borg gemaakte afspraken duurzaam beheer tijdelijk zonneveld


2 november 2023

Motie 350/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 november 2023, ter bespreking van het Raadsvoorstel Vaststelling Integraal Programma van Eisen gebiedsontwikkeling Ockhuizen en verruiming van de algemene verklaring van geen bedenkingen voor zonne-energieproject OcK-Zon

Constaterende dat:

1. Aan de raad gevraagd wordt om in te stemmen met de verruiming van de algemene verklaring van geen bedenkingen voor zonne-energieproject OcK-Zon;

2. Hiermee de realisatie van een tijdelijk zonneveld door een externe initiatiefnemer mogelijk gemaakt wordt

3. Afgesproken wordt dat de percelen van de initiatiefnemers van het zonneveld na de exploitatietermijn van het zonneveld beschikbaar komen voor natuur en recreatie

Overwegende dat:

1. Het risico bestaat dat het zonne-park tijdens de exploitatietermijn verkocht wordt aan een (buitenlandse) investeerder waarmee controle op duurzaam beheer en naleving van nu gemaakte afspraken met de initiatiefnemers in gevaar zou kunnen komen

2. Van belang is dat gemaakte afspraken vastliggen en ook gedurende de exploitatietermijn niet in gevaar komen

Draagt het college op:

1. Om in de anterieure overeenkomst op te nemen dat gedurende de exploitatietermijn alle afspraken overgenomen dienen te worden, ongeacht welke investeerder eigenaar of mede- eigenaar van het zonneveld wordt

2. Gemaakte afspraken over duurzaam beheer van het tijdelijk zonneveld ook op te nemen in de nog af te geven vergunning aan de initiatiefnemer

Kirsten Alblas, ChristenUnie Utrecht
Maarten van Heuven, PvdD
Charlotte Passier, VOLT
Rachel Heijne, GroenLinks
Ilse Raaijmakers, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

UtrechtNu!, EenUtrecht, Volt, S&S, CDA, GL, SBU, CU, Partij voor de Dieren, PvdA, VVD, D66

Tegen

Utrecht Solidair, Denk, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Geen wandel- en fietspaden Ockhuizen

Lees verder

Motie: Stop verdere horecaontwikkeling aan de Nobelstraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer