Motie Duurzaam is meer dan energie


1 juni 2017

Motie 26/2017

De Gemeenteraad van Utrecht bijeen op donderdag 1 juni ter bespreking van het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het groot onderhoud inclusief duurzaamheidsmaatregelen en tijdelijke huisvesting gebruikers Stadhuis,

Constaterende dat:

  • De Gemeente Utrecht een gezonde en duurzame toekomst nastreeft;
  • In het voorstel voor groot onderhoud en duurzaamheidsmaatregelen het begrip duurzaamheid vooral invulling krijgt met betrekking tot energiebesparing en energieverbruik;
  • Duurzaamheid echter veel meer omvat dan alleen energie, bijvoorbeeld ook materialen, hergebruik, verf, meubilair, en de herkomst, productie en vervoerswijze van dit alles.

Overwegende dat:

  • Door zorgvuldige en duurzame keuzes te maken over álle aspecten die bij het groot onderhoud komen kijken, we de belasting op de aarde meer kunnen beperken;
  • Wij als gemeente het goede voorbeeld moeten en kunnen geven in het maken van duurzame keuzes.

Verzoekt het college:

  • Een overzicht te maken waarin alle aspecten van het groot onderhoud van het stadhuis opgesomd worden en uitgelegd wordt welke keuzes met betrekking tot duurzaamheid mogelijk zijn;
  • Daarbij in elk geval concreet te maken welke keuzes gemaakt (kunnen) worden met betrekking tot circulair bouwen en inkopen en transport van alle materialen voor verbouwing en inrichting van het stadhuis;
  • Dit overzicht uiterlijk voor de programmabegroting 2018 voor te leggen aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Bülent Isik, PvdA


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen