Motie Echte sociale huur


18 juli 2019

Motie 260/2019

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 18 juli 2019, ter bespreking van het raadsvoorstel 'Woonvisie Utrecht beter in balans',

Overwegende dat:

  • De ontwikkeling van de belangrijke binnenstedelijke bouwlocaties de grootste kansen biedt voor het realiseren van de collegeambities m.b.t. het aandeel (kernvoorraad) sociale huur;
  • Zowel uit het oogpunt van de ongedeelde stad als vanuit de vraag naar betaalbare woningen een substantieel aandeel kernvoorraad sociale woningbouw in de binnenstedelijke bouwlocaties zeer wenselijk is;

Van mening dat:

  • Nieuwbouw sociale huurwoningen ook in de kernvoorraad van voldoende omvang moeten zijn en zo spoedig mogelijk beschikbaar moeten komen voor de doelgroepen;
  • Voor de Merwedekanaalzone, de Cartesiusdriehoek en het Defensieterrein deze ambities reeds opgenomen zijn middels aangenomen raadsvoorstellen, dan wel toezeggingen van het college, maar dat het goed is deze ook als algemeen uitgangspunt te hanteren bij de uitvoering van de Woonvisie;

Verzoekt het college:

  • Bij nieuwbouwprogramma's in grote gebiedsontwikkelingen voor de kernvoorraad sociale huur als uitgangspunt op te nemen een gemiddeld verhuurbaar vloeroppervlak van 60m2/woning, die tegen gebruikelijke condities verkocht worden aan een woningcorporatie, waarbij huisvesting van bijzondere doelgroepen niet meetelt voor het gemiddelde;
  • Voor deze woningen alle gebruikelijke afspraken voor de sociale voorraad te laten gelden, zoals: toewijzing via Woningnet, passend toewijzen voor de primaire doelgroep, toewijzing bijzondere doelgroepen volgens de prestatieafspraken; huurontwikkeling conform de prestatieafspraken;
  • Het aandeel sociale huur te spreiden over de totale planperiode voor een gebiedsontwikkeling, waardoor de woningen gelijkmatig (dus niet alleen aan het eind) beschikbaar komen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Tim Schipper, SP
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Maximale begeleiding medewerkers UCK naar nieuw werk

Lees verder

Motie Geen bomenkap voor Sportpark Vechtzoom

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer