Motie Geen bomenkap voor Sportpark Vechtzoom


18 juli 2019

Motie 271/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen ter gelegenheid van de raadsvergadering van 18 juli 2019 ter bespreking van het Raadsvoorstel Vaststelling Ambitiedocument Samen voor Overvecht,

Constaterende dat:

  • In het ambitiedocument 'Samen voor Overvecht' staat dat dit college sportpark Vechtzoom wil uitbreiden;
  • Voor die uitbreiding ecologisch zeer waardevol groen, waaronder monumentale bomen, verloren gaat;
  • Veel sportvoorzieningen in de groenstructuren liggen, en het groen aldaar steeds vaker onder druk staat van uitbreidingen voor de groeiende stad;

Overwegende dat:

  • Uitdagingen als klimaatverandering en biodiversiteitsverlies vragen om bestaande bomen en ander groen te beschermen en de uitbreiding van sportvoorzieningen dus anders te organiseren;

Roept het college op:

  • Sportpark Vechtzoom niet uit te breiden ten koste van de daar aanwezige bomen;
  • De uitbreiding van nieuwe sportvoorzieningen niet ten koste te laten gaan van de kwaliteit van de groenstructuur (dus geen bomenkap, geen vervanging van natuur door kunstgras, en geen lichtvervuiling).

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD