Motie Gasver­bruik gemeen­te­lijke gebouwen compen­seren vanaf 2018


29 juni 2017

Motie 114/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 29 juni 2017, ter gelegenheid van de bespreking van de Voorjaarsnota 2017,

Constaterende dat:

  • PIANOo, (het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken) in haar milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van gas het 100% compenseren van broeikasgassen uit fossiel gas als minimumeis op heeft genomen vanaf 2016;[1]
  • Het gasverbruik in de gemeentelijke panden te groot is om volledig te verduurzamen met verantwoorde Nederlandse biomassa;
  • Het college vorig jaar in een memo toezegde om compensatie op te nemen in de aanbesteding voor gas vanaf 2017, mede omdat dit aansluit bij de landelijke minimumeisen voor duurzaamheid van de rijksdienst voor Ondernemend Nederland, maar vorige week liet weten dit toch pas vanaf 2019 te willen doen.

Overwegende dat:

  • Niet alleen elektriciteit, maar ook gas fatsoenlijk, eerlijk, duurzaam en verantwoord inkocht moet worden;
  • Het mogelijk is om bij de aanbesteding minimumeisen, gunningscriteria en contractbepalingen op te nemen die de inkoop van gas zo duurzaam en verantwoord mogelijk maken;
  • De Natuur- en Milieufederatie certificaten aanbiedt via de Utrechtse CO2 bank, waarmee zij lokale projecten realiseren waarmee ze de CO2-uitstoot van het gemeentelijke gasverbruik kunnen compenseren;
  • Een project van de Utrechtse CO2 bank bijvoorbeeld gericht zou kunnen zijn op het verminderen van het verbruik van gas in Utrecht.[2]

Draagt het college op:

  • Bij de aanbesteding voor energie voor 2018 en daarna criteria op te nemen dat:
  • het gas zo mogelijk groen gas moet zijn afkomstig van vergisting van GFT-afval of rioolslib, maar nadrukkelijk niet van mest, slachtafval of andere producten uit de veeindustrie;
  • voor zover er geen duurzaam opgewekt gas beschikbaar is het gasverbruik te compenseren door CO2-certificaten af te nemen bij de Utrechtse CO2-bank van NMU.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

[1] 2016: https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/milieucriteriagas-jan2016.pdf

2017: https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/milieucriteriagas-maart2017.pdf

[2] Er wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in projecten waarbij minder gasverbruik bij scholen of sportverenigingen het doel is.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen