Motie Geen groen voor poen 3.0 in Overvecht


21 januari 2021

Motie 22/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 21 januari 2021,

Constaterende dat:

  • Er in de plannen van De Werkplaats een enorme verdichtingsopgave is opgenomen voor Overvecht;
  • Een deel van de woningbouw in die plannen staat geprojecteerd in parken en groenstroken.

Overwegende dat:

  • Er in het verleden op diverse momenten al gebleken is dat er geen draagvlak is voor bouwen in het groen in Overvecht (“Verdienend vermogen”-2005, gebiedsplan De Gagel-2009);
  • Er ook nu vanuit de wijk weer van diverse kanten wordt geprotesteerd tegen deze voorgenomen ontwikkeling;
  • Het bestaande groen in parken en groenstroken bijdraagt aan de leefbaarheid van de wijk;
  • De raad op 9 juni 2020 amendement 47 aannam, waarin wordt uitgesproken dat groen bij binnenstedelijk bouwen ontzien dient te worden.

Spreekt uit dat:

  • Het onwenselijk is om bij eventuele nieuwbouw en verdichting in Overvecht het bestaande - waardevolle - groen aan te tasten;

Draagt het college op:

  • Deze mening van de raad over te brengen aan de Werkplaats;
  • In het Omgevingsprogramma voor Overvecht op te nemen hoe de robuuste groeninfrastructuur gewaarborgd en beschermd kan worden;
  • De raad te informeren als het college voornemens is medewerking te verlenen aan verdere uitwerking van bouwplannen die het waardevolle groen in Overvecht aantasten;

En gaat over tot de orde van de dag.

Tim Schipper, SP
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Queeny Rajkowski, VVD
Mohammed Saiah, D66
Bert van Steeg, CDA
Rick van der Zweth, PvdA
Henk van Deún, PVV


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD

Tegen

S&S