Actuele Motie Bele­vings­on­derzoek naar vuur­werkloze jaar­wis­seling


17 december 2020

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 17 december 2020,

Constaterende dat:

  • Gemeenten de bevoegdheid hebben gekregen om een lokaal verbod op het afsteken van knal- en siervuurwerk door consumenten in te voeren en verschillende gemeenten dit inmiddels ook gedaan hebben;
  • Raadsleden van GroenLinks en de Partij voor de Dieren een initiatiefvoorstel hebben ingediend om ook in Utrecht een lokale afsteekverbod van consumentenvuurwerk in te voeren per jaarwisseling 2021/2022;
  • De landelijke overheid inmiddels een eenmalig verbod voor 2020 heeft uitgevaardigd op het afsteken van F2 siervuurwerk vanwege de onverantwoorde extra druk op zorg en politie ten tijde van Covid-19.

Overwegende dat:

  • Het initiatiefvoorstel van GroenLinks en de Partij voor de Dieren door de actualiteit is ingehaald;
  • Bij de bespreking van het initiatiefvoorstel in de commissie fracties oordeelden dat de andere actualiteit vraagt om de komende jaarwisseling af te wachten en uitgebreid te evalueren voordat een weloverwogen besluit tot een lokaal totaalverbod aan de orde is;
  • Het college na de jaarwisseling steevast met een uitgebreide terugblik op de nieuwjaarsnacht komt en dat de evaluatie van dit jaar ook zal gaan over het eenmalige totaalverbod, de naleving ervan en de ervaring ervan.
  • Het college al heeft aangekondigd bij die evaluatie ervaringen uit de stad te betrekken maar nog onvoldoende duidelijk is wat dat precies inhoudt;

Draagt het college op:

  • Een neutraal en feitelijk belevingsonderzoek te doen gericht op het ontbreken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling onder inwoners, zorgorganisaties en zorgmedewerkers, huisartsen, handhavers, politie en vuurwerkverkopers middels een digitale consultatie en (telefoon)gesprekken;
  • Deze informatie breed mee te nemen in de gebruikelijke evaluatie van de nieuwjaarsnacht en in te gaan op hoe positieve aspecten (zoals plezier, sfeer, saamhorigheid) en negatieve aspecten (zoals schade aan de openbare ruimte, veiligheidsincidenten, gezondheidsschade) anders ervaren zijn door het eenmalige totaalverbod;
  • Eventueel extra budget (bovenop wat college al van plan was) te vinden in de middelen voor participatie/inspraak.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Heleen de Boer, GroenLinks


Status

Overgenomen

Voor

Tegen