Motie Bezoekers zijn geen marke­tingdata


17 december 2020

Motie 459/2020

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 17 december 2020, ter bespreking van het Raadsvoorstel Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Woonboulevard 2021,

Constaterende dat:

 • De BIZ op initiatief van bedrijven door de gemeenteraad vastgesteld wordt;
 • De BIZ profiteert van de camera’s vanuit de vereniging Usafe (gefinancierd door het Ondernemersfonds);
 • Deze camerasurveillance opgezet is vanuit veiligheidsgronden;
 • De vereniging Woonboulevard Utrecht, als uitvoerder van de BIZ, voornemens is een beroep te doen op continuering van camerasurveillance vanuit Usafe en daarbij kijkt of kentekenscancamera’s kunnen worden toegevoegd.

Overwegende dat:

 • Bezoekers van de openbare ruimte niet direct of indirect data mogen zijn ten behoeve van commerciële activiteiten;
 • Bezoekers van de openbare ruimte recht hebben op privacy en dit alleen ingeperkt mag worden voor zwaarwegende redenen;
 • Het daarom niet wenselijk is – en niet zou moeten mogen – dat een vereniging als
  Woonboulevard Utrecht veiligheidsdata gebruikt ten behoeve van het meten van
  marketingeffectiviteit, omdat bezoekers en gebruikers van de openbare ruimte en weg hiervoor geen toestemming verlenen.

Spreekt uit dat:

 • Deze raad geen kentekenscancamera's wil inzetten voor marketing- en
  communicatiedoeleinden.

Draagt het college op:

 • Bij de vereniging Woonboulevard Utrecht kenbaar te maken dat zij geen data mogen opvragen bij Usafe, verzameld vanwege het belang van openbare orde en veiligheid, ten behoeve van marketing- en communicatiedoeleinden en hierop toe te zien;
 • Niet toe te staan dat gegevens uit cameratoezicht van de openbare ruimte, publiek of privaat gefinancierd, ingezet worden voor marketing- en communicatiedoeleinden of voor andere niet-zwaarwegende doeleinden door publieke of private partijen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Hind Dekker-Abdulaziz, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jan Wijmenga, ChristenUnie
Tim Schipper, SP
Mahmut Sungur, DENK
Tessa Sturkenboom, Student & Starter


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, S&S, Denk, CU, D66

Tegen

PVV, CDA, GL, SBU, PvdA, VVD