Motie Horeca en evene­menten Neder­eindse Plas met respect voor flora en fauna


11 november 2021

Motie 389/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 11 november 2021 ter bespreking van de Programmabegroting 2022 c.a.,

Constaterende dat:

• Er wordt voorgesteld na de herinrichting van het gebied rond de Nedereindse Plas horeca toe te voegen en evenementen mogelijk te maken;

Van mening dat:

• De Nedereindse Plas en de naaste omgeving een waardevol natuurgebied vormen, met bijzondere flora en fauna;

Draagt het college op:

• Alleen een categorie horeca toe te staan en evenementen die de aanwezige natuurwaarden niet verstoren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

Tim Schipper, SP
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen