Motie Houd de raad in positie


29 februari 2024

Motie 99/2024

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 29 februari 2024, ter bespreking van de afrondende besluitvorming stand van zaken UW.

Constaterende dat:

1. Het college het besluit heeft genomen om de Utrechtse Werkbedrijven een subsidie te verstrekken van € 1,5 miljoen;

2. De financiële situatie van UW voor korte en lang termijn onzeker is en de gemeente Utrecht als enige aandeelhouder is;

3. De Raad pas vlak voor het kerstreces werd geïnformeerd over de situatie bij UW en de gekozen financiering;

4. De subsidie is gefinancierd vanuit een onderbesteding op de integratiegelden.

Overwegende dat:

1. Er op basis van het eerdere Berenschotrapport en de transitie waarin UW zich bevindt, voldoende bekend was welke risico’s er ten aanzien van UW bestonden;

2. Bij dergelijke ingrijpende gebeurtenissen, die de begroting direct en op lange termijn raken de informatievoorziening op orde moet zijn;

3. Zorgvuldige besluitvorming van groot belang is, zeker gezien de positie die medewerkers van UW hebben;

4. Voor de raad nooit inzichtelijk is geworden in hoeverre er sprake was van een onderbesteding bij de re-integratiegelden;

5. De raad te laat en op een ongelukkig moment is geïnformeerd over de ontwikkelingen bij UW en de gevolgen die dit heeft voor de Utrechtse begroting.

Draagt het college op om:

1. De raad actiever te informeren over bekende en actuele financiële risico’s die de Utrechtse begroting direct kunnen raken;

2. De raad in positie te houden, zodat voorliggende keuzes en besluiten tijdig kunnen worden beoordeeld;

3. Onderbestedingen duidelijker inzichtelijk te maken in de lopende begrotingscyclus met daarbij een (cijfermatige) prognose te geven voor het einde van het jaar;

4. En de raad te informeren over de uitvoering hiervan in Q2 van 2024.

En gaat over tot de orde van de dag.

Bert van Steeg, CDA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rik van der Graaf, ChristenUnie
Victor Paalman, Horizon
Linda Bode, Volt
Venita Dada-Antonij


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Afwegingskader verharding hoofdfietsroutes

Lees verder

Motie Stop het verdienen aan de wooncrisis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer