Amen­dement Afwe­gings­kader verharding hoofd­fiets­routes


29 februari 2024

Amendement 20/2024

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 29 februari 2024, gezien het raadsvoorstel Afwegingskader verharding hoofdfietsroutes.

Constaterende dat:

1. Het afwegingskader verharding hoofdfietsroutes drie uitzoneringen bevat waarbij geen rood asfalt wordt aangelegd maar fietsvriendelijke klinkers;

2. Vervolgens wordt voorgesteld om op bijzondere, beeldbepalende cultuurhistorische locaties buiten de binnenstad, zoals opgenomen op de kaart op pagina 7 van het afwegingskader, waar mogelijk te kijken naar een toepassing van een combinatie van de hoofdfietsroute in rood asfalt èn klinkers;

3. De beeldbepalende cultuurhistorische locaties en beschermde dorps- en stadsgezichten, zoals opgenomen op de kaart op pagina 7 van het afwegingskader, niet overeenkomen met hetgeen op 22 december 2016 door de raad is vastgesteld in de Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte (zie bijlage 2 Kwaliteiten en vastgesteld beleid, KKOR, voor een gedetailleerd overzicht).

Overwegende dat:

1. Een bewonerspanel is uitgevoerd waaruit blijkt dat de helft het liefst fietsvriendelijke klinkers op bijzondere plekken heeft ten opzichte van een kwart die voor een combinatie van rood asfalt en klinkers kiest;

2. Het onwenselijk is om met het Afwegingskader verharding hoofdfietsroutes af te wijken van de Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte;

3. Het om deze redenen onbegrijpelijk is dat bij beslispunt 1b is opgenomen dat waar mogelijk wordt gekeken naar de toepassing van een combinatie van de hoofdfietsroute in rood asfalt èn klinkers bij bijzondere locaties.

Besluit:

Beslispunt 1b van het raadsbesluit Afwegingskader verharding hoofdfietsroutes d.d. 29 februari 2024, kenmerk 11653826 als volgt te wijzigen:

1b. Op bijzondere, beeldbepalende cultuurhistorische locaties buiten de binnenstad zoals opgenomen in de Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte.

Charlotte Passier, Volt
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Marijn de Pagter, VVD
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Jantine Zwinkels, CDA


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, EenUtrecht, Horizon (in de raad sinds januari 2024), SBU, UtrechtNu!, Volt, VVD

Tegen

Bij1, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, S&S