Motie Inter­na­ti­onale dienst­reizen tot 1.200 km per trein


18 mei 2022

Motie 122/2022

Constaterende dat:

- Motie 79/2018 oplegt dat collegeleden, raadsleden en commissieleden hun internationale dienstreizen tot 750 km (daadwerkelijke reisafstand, dus niet hemelsbreed) per trein afleggen;
- Het internationale treinnetwerk in de afgelopen vier jaar sterk is verbeterd, met steeds meer goede verbindingen vanuit Utrecht;
- De klimaatcrisis in heftigheid is toegenomen;
- Videobellen tijdens de coronapandemie een vogelvlucht heeft gemaakt en een goed alternatief kan zijn voor het fysiek bezoeken van een internationaal overleg.

Overwegende dat:

- Met name collegeleden toch het vliegtuig pakken voor een conferentie over duurzaamheid en/of klimaat op afstanden (net) boven de 750 km en het klimaat erbij gebaat is als er minder gevlogen wordt;
- Collegeleden, raadsleden en commissieleden een belangrijke voorbeeldfunctie hebben en zij niet moeten aanzetten tot popularisering van vliegen en dat ook ambtenaren dit niet moeten doen;
- Het nog altijd een keuze is om niet naar een internationaal overleg te gaan en/of de eigen agenda zodanig in te richten dat er niet gevlogen hoeft te worden;
- De gemeente Utrecht vaak (overheids)functionarissen uit het buitenland ontvangt en dat ook zij minder zouden moeten vliegen.

Verzoekt het college:

- Aan de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouder 2019 een bepaling over buitenlandse excursies of dienstreis toe te voegen die luidt als volgt:
‘Internationale werkbezoeken tot 1200 kilometer worden per (snelle) trein afgelegd, waarbij het college de bevoegdheid heeft (in incidentele gevallen) af te wijken van deze richtlijn, bijvoorbeeld vanwege reisduur. De CO2-uitstoot van vluchten wordt standaard gecompenseerd.’

En de raad hierover te informeren.
- Voor het zomerreces 2022 de raad een voorstel voor aanpassing van de Gedragscode burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht 2018 voor te leggen, waarin art. 5.2 lid 4 als volgt is aangepast:
‘Internationale werkbezoeken tot 1200 kilometer worden per (snelle) trein afgelegd, waarbij het college de bevoegdheid heeft (in incidentele gevallen) af te wijken van deze richtlijn, bijvoorbeeld vanwege reisduur. De CO2-uitstoot van vluchten wordt standaard gecompenseerd. Per vliegtuig mag in beginsel niet in de eerste klasse (of daarmee vergelijkbare klasse) worden gereisd. Slechts voor zover de omstandigheden daartoe noodzaken staat het college een bestuurder toe om met een hogere klasse te reizen. Het internationale bezoek dat het college ontvangt voor werk gerelateerde activiteiten wordt eveneens verzocht hun dienstreizen tot 1200 km per (snelle) trein af te leggen.’

- Voor de medewerkers van de gemeente Utrecht een met de hierboven onder 1 en 2 beschreven richtlijn vergelijkbare regeling in te voegen in de HUP-30.

Verzoekt het Presidium:

- Voor het zomerreces 2022 de raad een voorstel voor aanpassing van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Utrecht 2019 voor te leggen waarin art. 4 lid 3 als volgt is aangepast:
‘Internationale excursies of dienstreizen tot 1200 kilometer worden per (snelle) trein afgelegd, waarbij het DB presidium de bevoegdheid heeft (in incidentele gevallen) te besluiten hiervan af te wijken, bijvoorbeeld vanwege de reisduur. De CO2-uitsloot van de vluchten wordt standaard gecompenseerd.‘

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Stevie Nolten, BIJ1
Annemarijn Oudejans, Student & Starter


Status

Verworpen

Voor

EenUtrecht, Bij1, Partij voor de Dieren, S&S, GroenLinks, PvdA

Tegen

Volt, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA, SBU, Denk, ChristenUnie, D66, VVD

Lees onze andere moties

Motie Verbeter verkeersveiligheid ontsluiting Loevenhoutsedijk

Lees verder

Amendement Een duurzame huisbankier, óók bij de BghU

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer