Motie Verbeter verkeers­vei­ligheid ontsluiting Loeven­hout­sedijk


10 maart 2022

Motie 79/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 maart 2022 ter bespreking van Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Jagerskade

Constaterende dat:

 1. In het bestemmingsplan ontsluiting via de Loevenhoutsedijk is ingetekend;
 2. De enige verkeersmaatregelen die in het kader van verkeersveiligheid in het bestemmingsplan worden genoemd voor deze ontsluiting, zijn:
  -“Met het opheffen van één parkeerplaats aan de Loevenhoutsedijk (direct naast de ontsluiting) wordt bij het uitrijden het zicht verbeterd, op het kruisende verkeer van de Loevenhoutsedijk.”
  - “Op het trottoir zal met witte strepen de uitgang van auto's worden aangegeven. Daarmee is het voor voetgangers duidelijker dat hier auto's het trottoir kruisen”
 3. Er al een onderzoek gedaan is naar meer mogelijke maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren;

Overwegende dat:

 1. Er terecht zorgen leven over zowel de huidige verkeerssituatie op de Loevenhoutsedijk als de toekomstige verkeerssituatie wanneer de Jagerskade via de Loevenhoutsedijk ontsloten zal worden;
 2. Er nog veel meer te nemen verkeersmaatregelen denkbaar zijn, zoals vroegtijdige invoer van maximumsnelheid 30 kilometer per uur, het ophangen van veiligheids- en dodehoekspiegels, het plaatsen van stopborden en/of verkeerslichten, et cetera;

Draagt het college op:

 1. Alle mogelijke maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid op de Loevenhoutsedijk te waarborgen.
 2. Omwonenden die dit wensen hierbij te laten participeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


  Status

  Aangenomen

  Voor

  Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD

  Tegen

  PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)