Motie Informeer accuraat over bomen


10 maart 2022

Motie 74/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 maart 2022, ter bespreking van Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Beneluxlaan 901, Kanaleneiland Zuid,

Constaterende dat:

- De bomenparagraaf van het bestemmingsplan benoemt dat 11 bomen gekapt moeten gaan worden om deze nieuwbouw te realiseren;

- Het raadsvoorstel spreekt van 21 te kappen bomen;

- Pas bij technische navraag duidelijk werd wat het verschil verklaart: de bomenparagraaf in het bestemmingsplan heeft uitsluitend betrekking op de bomen binnen het plangebied en in het raadsvoorstel wordt melding gemaakt van de kap van nog eens 10 bomen die verdwijnen vanwege de inrichting van een bouwplaats.

  Overwegende dat:

  - De raad ten alle tijde accuraat geïnformeerd dient te worden.

  Draagt het college op:

  - In raadsvoorstellen over bestemmingsplannen/ omgevingsplannen voortaan accuraat aan te geven hoeveel en om welke reden(en) bomen zouden moeten verdwijnen: direct als gevolg van een bouwontwikkeling of bijvoorbeeld voor de inrichting van een bouwplaats

   En gaat over tot de orde van de dag.

   Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


    Status

    Aangenomen

    Voor

    Unaniem aangenomen

    Tegen

    Lees onze andere moties

    Motie Geen bomen kappen voor een bouwplaats

    Lees verder

    Motie Verbeter verkeersveiligheid ontsluiting Loevenhoutsedijk

    Lees verder

    Help mee aan een betere wereld

        Word lid Doneer