Motie Maak ook prio­riteit van vervolg­on­derzoek Insti­tu­ti­oneel Racisme


9 november 2023

Motie 421/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 november 2023, ter bespreking van de Programmabegroting.

Constaterende dat:

1. In de vorige raadsperiode in Utrecht een verkennend onderzoek is gedaan waaruit bleek dat er “eerste aanwijzingen” zijn voor institutioneel racisme;

2. Op 30 oktober het Uitvoeringsplan Inclusiviteit en Diversiteit van de Interne Organisatie is gepubliceerd en in Q4 de beleidsnota Inclusie en Diversiteit aan de raad wordt verstuurd;

3. De onderzoekers in aanbevelingen duidelijk hebben aangegeven dat dit een goede eerste stap was, maar dat vervolgonderzoek nodig is voor een completer beeld op institutioneel racisme binnen de gemeente, onder andere omdat het verkennende onderzoek zich beperkte tot vier beleidsterreinen en ook in korte tijd moest plaatsvinden;

4. Het recente onderzoek van Kennisplatform Inclusief Samenleven heeft laten zien dat institutioneel racisme in de interne gemeentelijke organisaties van verschillende gemeenten sterk aanwezig is;

5. Het college voor nu de focus legt op het aanpakken van institutioneel racisme en vervolgonderzoek voorlopig niet nodig acht;

Overwegende dat:

1. Institutioneel racisme zowel mensen binnen onze gemeentelijke organisatie, als mensen in onze stad raakt en grote impact heeft op eenieder die hierdoor getroffen wordt;

2. Tussentijds evalueren en onderzoek acties op dit gebied juist kunnen versterken door een actiegerichte insteek, uitgevoerd door externe onderzoekers;

3. Elke stap of actie die ondernomen wordt een belangrijke is, maar dat de inspanningen pas geslaagd zijn als institutioneel racisme is uitgebannen;

4. Het bij vervolgonderzoek belangrijk is dat de onderzoekers enige vrijheid krijgen om de vorm, inhoud en tijdsduur van het onderzoek te bepalen, zodat het meeste uit dit onderzoek gehaald kan worden;

Draagt het college op:

1. Bij de gemeentelijke aanpak op institutioneel racisme, aanvullend op acties, ook prioriteit te maken van tussentijds extern vervolgonderzoek naar institutioneel racisme om zo de aanpak te evalueren en waar nodig bij te sturen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Stevie Nolten, BIJ1
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Gert Dijkstra, EenUtrecht


Status

Verworpen

Voor

Bij1, Denk, EenUtrecht, Partij voor de Dieren, Utrecht Solidair

Tegen

CDA, CU, D66, GL, PvdA, S&S, SBU, UtrechtNu!, Volt, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ook in de P&C-cyclus sturen op klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen

Lees verder

Motie Reflecteer en informeer over verleden Prins Bernhard bij Prins Bernhardplein & Prins Bernhardlaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer