Motie Maak van de voed­sel­agenda meer dan mooie woorden


10 november 2022

Motie 317/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 november 2022, ter bespreking van de Programmabegroting 2023,

Constaterende dat:

 • Het college op verzoek van verschillende partijen in de raad aan de slag is gegaan met een Utrechtse voedselagenda over gezond en duurzaam voedsel;
 • Er enkele stappen zijn gezet, vooral op het versterken van het netwerk en verkennen van mogelijkheden, resulterend in een eerste versie van de Utrechtse voedselagenda die in januari 2022 is gedeeld met de raad;
 • Uitvoering van de Utrechtse voedselagenda nog niet van de grond is gekomen;
 • Het college aangaf in de bespreking van de programmabegroting 2023 dat er genoeg middelen zijn om acties in de voedselagenda op papier te krijgen, maar niet om deze vervolgens ook uit te kunnen gaan voeren;
 • Uitvoering van de Utrechtse voedselagenda bijdraagt aan het vormgeven van een lokalere en duurzamere voedselketen; gezond voedselaanbod en het tegengaan van voedselverspilling.

Overwegende dat:

 • Het maken van plannen pas zin heeft als deze ook uitgevoerd gaan worden;
 • Het uitvoeren van de voedselagenda een goede stap richting een duurzamer en gezonder Utrecht zou betekenen;
 • De voedselagenda op veel steun kan rekenen binnen de gemeenteraad en binnen de stad;
 • In een commissiedebat nog besproken kan worden welke activiteiten en maatregelen uit de voedselagenda prioriteit moeten krijgen.

Draagt het college op:

 • De voedselagenda niet alleen uit te werken, maar ook een begin te maken met het uitvoeren van enkele activiteiten en samenwerkingen uit de voedselagenda;
 • Daarvoor nu alvast €100.000 te reserveren uit de nog onbestemde algemene dekkingsreserve;
 • De gemeenteraad over de uitvoering van de voedselagenda en de gekozen instrumenten en prioriteiten te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


  Status

  Verworpen

  Voor

  EenUtrecht, Volt, Partij voor de Dieren

  Tegen

  Utrecht Solidair, Bij1, VVD, PvdA, D66, ChristenUnie, Denk, SBU, GroenLinks, CDA, S&S, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)